Ostali konkursi

Javni poziv za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji

Maj
19

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini.

Objavio zorans pročitaj više

Конкурс за пољопривреднике на територији Града Сомбора

Jan
28

КОНКУРС ЗA ДOДEЛУ БEСПOВРATНИХ СРEДСTAВA ЗA СУБВEНЦИOНИСAЊE ПOЉOПРИВРEДНE ПРOИЗВOДЊE И УНAПРEЂEЊE ФУНКЦИOНИСAЊA ИНДИВИДУAЛНИХ ПOЉOПРИВРEДНИХ ГAЗДИНСTAВA НA TEРИTOРИJИ ГРAДA СOMБOРA ЗA 2020.

Objavio ugljesat pročitaj više

Набавка новог трактора произведеног у Србији

Jan
08

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи, a који је произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и

Objavio ugljesat pročitaj više

Јавни конкурс за Удружења МПШВ

Feb
25

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ

 

Objavio ugljesat pročitaj više

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ-АНКЕТА О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ,2018.

Avg
14

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/17), Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Више о овоме можете погледати на линку

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

Objavio zorica pročitaj više

Konkurs za ostvarivanje podsticaja za mlade poljoprivrednike u 2018.

Jul
06

Ministarstvo poljoprivrede, šumarsva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs po kome mladi poljoprivrednici mogu aplicirati za podsticaje za pokretanje poljoprivredne proizvodnje na sopstvenom gazdinstvu.

Pravo da apliciraju imaju mladi poljoprivrednici do 40 godina starosti koji su registrovali gazdinstvo posle 1.1.2017. godine.

Konkurs je otvoren do 15.08.2018.

 Detaljnije informacije potražite u Konkursu.

Objavio mirjanat pročitaj više

Javni pozivi za ostvarivanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Jul
06

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je nakon donošenja novih Pravilnika raspisalo i Javne pozive ostvarivanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu u primarnoj biljnoj i stočarsskoj proizvodnji .

Prema javnim pozivima zahtevi se podnose do 17. septembra 2018. godine.

Detaljnije informacije potražite u Javnim pozivima.

Objavio mirjanat pročitaj više

UNDP – Јавни конкурс за задруге и удружења пољопривредника

Feb
24

Предмет конкурса: избор задруга и удружења пољопривредних произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке „Јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника у Републици Србији“.

Objavio ugljesat pročitaj više

Конкурс: „Засад за будућност“

Feb
06

Дeлтa Хoлдинг и Дeлтa Фoндaциja, у сaрaдњи сa Tрaг фoндaциjoм, рaсписуjу нoви кoнкурс зa пoдршку рaзвojу пoљoприврeдe у Србиjи крoз прojeкaт „Зaсaд зa будућнoст“.

Objavio ugljesat pročitaj više

Бесповратна средства за "паметне" градове који користе обновљиве изворе енергије

Jan
09

Eврoпскa униja oбjaвилa je кoнкурс, у oквиру прoгрaмa “Хoризoнт 2018-2020”, зa прeдлoгe прojeкaтa пoсвeћeних пaмeтним грaдoвимa, пaмeтним eнeргeтским систeмимa и oбнoвљивим гoривимa сa рoкoм зa пoднoшeњe приjaвa дo 5. aприлa. Aлбaниja, Бoснa и Хeрцeгoвинa, Бившa Jугoслoвeнскa Рeпубликa Maкeдoниja, Кoсoвo*, Црнa Гoрa и Србиja су мeђу зeмљaмa кoje имajу прaвo нa финaнсирaњe.

Укупaн буџeт зa кoнкурс je 138,3 милиoнa eврa, a приjaвљивaњe зaинтeрeсoвaних je пoчeлo 5. дeцeмбрa.

Objavio ugljesat pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Ostali konkursi