Saopštenje, V seminar i V konferencija savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe, Vršac, 8 - 11 novembar 2011. godine

Pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u  oraganizaciji  PSS „Poljorivredna stanice“ Novi Sad, kao  Pokrajinskog centra za edukaciju u Vršcu je održano tradicionalno peto po redu savetovanje i konferencija savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine. U okviru konferencije izvršena je analiza rada savetodavaca u protekloj godini sa osvrtom na iznalaženje efikasnih metoda grupnog rada i  adekvatnog modela za evaluaciju  savetodavnog rada.  Na savetovanju  su prezentovane različite teme koje su trebalo da doprinesu proširivanju vidika i informisanosti savetodavaca.  Centralna tema seminara je bila vezana za sagledavanje različitih vrsta rizika u poljoprivrednoj proizvodnji i važnost i značaj strateškog planiranja u poljoprivredi i vođenju evidencije na gazdinstvu.  Naime, strateško planiranje i  razumevanje ove oblasti, kao  i ovladavanje ovim alatom od strane savetodavaca ima značajan uticaj na osmišljavanje pojedinih programa,  koji treba da doprinesu  i  razvoju sistema savetodavstva u Vojvodini, a kroz određene specifične programe, koje će savetodavna služba implementirati, u budućnosti da se omogući što veći napredak u poljoprivredi jer je poljoprivreda najznačajnija privredna grane u našoj Pokrajini.
Da bi savetodavci bili spremni i mogli da odgovore na sve izazove na koje nailaze u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima potrebna je permanenta edukacija i praćenje savremenih trendova i dešavanja u poljoprivredi.
U okviru programa seminara održanog u Vršcu u hotelu Srbija u trajanju od tri dana  izloženo je ukupno 18 referata. Izlagači su bili direktori poljoprivrednih stručnih službi, savetodavci, direktori eminentnih institucija kao što su Produktna berza Novi Sad, Fond za razvoj AP Vojvodine i Nacionalna služba za zapošljavanje Novi Sad, predstavnici Ministarstva za poljoprivredu, trgovinu , šumarstva i vodoprivredu , kao i eminentni stručnjak iz Danske.
Dobrodošlicu svim učesnicima seminara u popodnevnim satima  8. novembra  2011. godine je pored organizatora Seminara, na V seminaru i V konferenciji savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, poželeo i g-din Janoš Dobai, zamenik Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je i otvorio ovaj seminar; kada je istaknuto da savetodavna služba AP vojvodine trenutno broji 91 savetodavca koji su zaposleni u 12 savetodavnih sektora poljoprivrednih stručnih službi i Enološke stanice iz Vršca.  Zadatak i cilj savetodavnog rada je da savetodavci  pruže informacije i podršku poljoprivrednim proizvođačima svojom stručnošću i znanjem i da im pomognu da donesu ispravne odluke, kako bi bolje organizovali svoja gazdinstva i ostvarili veće prinose i kvalitetniju proizvodnju .
   

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu , vodoprivredu i šumarstvo je u proteklih dve godine pokrenuo dva značajna projekta čije rezultati su prezentovani nakon otvaranja seminara.
Programom rada, prvog dana seminara prezentacije su izložili:

dr Dragica Janković rukovodilac Pokrajinskog centra za prognozno izveštajnu službu zaštite bilja AP vojvodine iz PSS „Poljoprivredne stanice“ Novi Sad. Izložila je temu:
“Prognozno izveštajna služba APV, prostorna i vremenska distribucija nekih štetnih organizama na području APV“.  U okviru ove teme izloženi su prvi rezultati organizovanog sistemskog praćenja štetnih organizama na području AP Vojvodine i značaj ovakvog praćenja za poljoprivredne proizvođače i poljoprivrednu proizvodnju. Ekonomske ušede koje se ostvarju smanjenjem broja tretiranja i zaštita prirodne okoline su faktori koje ne možemo zanemariti.

Mileta Stanković, v.d. direktor PDS Institut „Tamiš“ Pančevo izložio je temu: „Razvoj ogledne parcele intenzivnog gajenja voćnih zasada Instituta „Tamiš“
 

Projekat koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a izveden je prema ideji i projektu Poljoprivrednog fakulteta – Novi Sad Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, sa ciljhem da bude 1 od 12 oglednih parcela na kojima će se uzgajati različite voćne kulture i vinogradi po najsavremenijim metodama i korišćenjem savremene opreme. Na ovakvim oglednim zasadima intenzivnog gajenja voćnih kultura će se moći usavršavati ne samo savetodavaci, nego i svi zaintresovani poljoprivredni proizvođači koji imaju nameru da podignu ovakvu vrstu zasada i bave se intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom.
PDS Institut „Tamiš“ Pačevo je prvi od 12 poljoprivrednih stručnih službi sa područja AP Vojvodine podigao voćnjak na kome je predviđen uzgoj jabuka i breskve i u okviru prezentacije izneti su dosadašnji rezultati na realizaciji projekta .
Realizacijom ovog i ostalih 11 projekata podizanja oglednih parcela intenzivnog gajenja voćnih zasada stimulisaće se na području Vojvodine uvođenje novih tehnologija u voćarsku proizvodnju.
U popodnevnim satima prvog dana seminara izneti su pozitivni rezultati savetodavnog rada poljoprivrednih stručnih službi i to:
Vladimir Sabadoš, direktor PSS „Sombor“ izložio je temu: „Prezentacije novih tehnologija, novih sorti i hibrida povrća na oglednom polju PSS „Sombor“ – preliminarni rezultati projekta“, u okviru koje su izloženi rezultati projekta.

 

Pomenuti projekat je realizovan u saradnji PSS “Sombora” i Pokrajinskog sekretarija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i domaćih i stranih institucija koje se bave proizvodnjom semena i sadnog materijala povrća i krompira.
S obzirom na veliki značaj širenja povrtarske proizvodnje u poljoprivredi Vojvodine i da je povrtarska proizvodnja visoko akumulativna proizvodnja u kojoj se primenjuju najsavremenija tehničko-tehnološka sredstava, a da je relativno mali broj ne komercijalnih ogleda iz oblasti proizvodnje povrća i krompira rezultati ovakvih ogleda su od ogromnog značaja za uvođenje novih sorti i hibrida u povrtarsku proizvodnju.

Savetodavac Nikola Škrbić iz PDS Instituta „Tamiš“ iz Pančeva je izložio temu:“ Razvoj portala Poljoprivredne savetodavne službe APV“ 

 

u okviru koje su u cilju što efikasnije prezentacije savetodavne službe, lakšeg i bržeg protoka informacija do krajnjeg korisnika predstavljeni novi elementi, sadržaji i dizajn portala Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine.

Na kraju prvog dana seminara Zoran Rajković iz PSS „Vršac“ je izložio temu: „Doprinos svetodavne službe saradnji sa lokalnom zajednicom u brendiranju proizvoda na primeru Vršačke – banatske šunke“
 

PSS”Agrozavod” doo u saradnji sa opštinom Vršac pokrenuo je projekat brendiranje Vršačke – banatske šunke i organizovanje šunkijade u Vršcu. Cilj je obogatiti turističku ponudu ovog regiona i povećati stočni fond, odnosno aktivirati svinjarsku proizvodnju.
Ovo je dobar primer saradnje lokalne samouprave i PSS Vršac u pokušaju oživljavanja jednog od najstarijih zanata – mesarstva, a samim tim i zanatske proizvodnje mesa.

Drugog dana seminara 9. novembra 2011.g.
U okviru centralene teme skupa, izložene su prezentacije: Profora dr Jelena Milovanović na temu: „Uvod u stateško planiranje“ u okviru koje je odgovoreno na osnovna pitanja: šta je stateško planiranje; koga uključuje, koga isključuje, čemu sve to, šta je lider, koje su novi pristupi politici ruralnog razvoja. Savetodavci su nakon kratkog uvodnog predavanja učestvovali u interaktivnoj radionici na temu razvoja savetodavne službe. Nakon čega su predstavnici radnih grupa kratko izložili svoje rezultate.

Dr Rade Popović, sa Ekonomskog fakulta iz Subotice je izložio temu: „Procena i upravljanje rizikom u poljoprivredi“ u okviru koje je pojasnio savetodavcima :šta su rizici u poljoprivredi, kako ih identifikovarti i što je najvažnije; kako ih preduprediti. Rizik je u poljoprivredi važna kategorija zbog varjabilnosti proizvodnje, stoga je veoma važno bilo da se savetodavci upoznaju sa alatima za uprvaljanje rizikom.
 

Ivana Ivkov iz  Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je izložila prezentaciju na temu: „Desetogodišnja projekcija poljoprivrednog sektora Srbije“
Prezentacija srpskog Baseline modela daje 10 godišnju projekciju makroekonomskih pokazatelja poljoprivredne proizvodnje, po pojedinim linijama proizvodnje. Na primeru pšenice i kukuruza na osnovu projektovanog prinosa, površina, uvoza, izvoza i dr prezentovano je kako ovaj model funkcioniše i kakve projekcije proizvodnje za ove dve kulture predviđa u narednom periodu.

 

Huanita Milutinović, savetodavac agroekonomskog smera iz PSS „Vršac“ je izložila prezentaciju na temu: “Koncept troškova u poljoprivrednoj proizvodnji“
Troškovi, prihodi, kalkulacije, njihovo definisanje i međusobna korelacija kao i njihovo razumevanje je nešto što predstavlja  nužnost za  sve  savetodavce u narednom periodu. Značaj i svrha sastavljanja kalkulacija, koje čine osnovu za donošenje poslovnih odluka, utiču na kontrolu troškova poslovanja, prate i analiziraju ekonomičnost proizvodnje  na gazdinstvu i sagledavaju povezanost uloženih  troškova i ostvarenih  rezultata i kako bi to po mišljenju savetodavaca agroekonomista trebalo da se vodi na gazdinstvima  su prezentovani prisutnim savetodavcima na ovom seminaru.

Henry Jogensen, konsultant savetodavne službe Danske je detaljno izložio temu:
„Osnovi FADN sistema“
Prezentacijom  danskog konsultanta koji je vođa pilot projekta uvođenja FADN sistema u Republiku  Srbiju savetodavci su se upoznali o sistemu koji je funkcionalan u svim zemljama EU i značajem ovakve evidencije i njenoj nužnosti, ako želimo da uđemo u EU. Uspostavljanje ovog projekta  i specifčnosti vezane za našu zemlju kao i uloga stručnih službi za uspostavljane FADN sistema detaljno su obrazloženi.

Trećeg dana seminara 11. novembra 2011. godine

Mr Gordana Forgić,savetodavac iz PSS „Sombor“ prezentovala je temu:“ Uloga savetodavne službe u razvoju organske proizvodnje na primeru rada sa  udruženjem ECOLAND:RS TELEČKA“
Promocija organske proizvodnje, njena sertifikacija, povezivanje Udruženja sa institucijama važnim za organsku poljoprivredu, edukacija proizvođača na oglednim poljima, značaj i korišćenje  autohtonih sorti specifičnih biljnih vrsta u organskoj proizvodnji, promocija udruženja organskih proizvoda, sve sa ciljem očuvanju prirodnih resursa i potencijala sela predstavljano je primeru rada sa Udruženjem ECOLAND iz Telečke.

Sanda Klještanović, savetodavac iz PSS „Ruma„ izložila je temu: „Uloga savetodavaca u  poboljšanju položaja žena na selu na primeru Mirjane Hemun i aktiva žena Banstolka“
U okviru ove prezentacije iznet je zaključak da su žene vitalani faktor od kojih najviše zavisi oživljavanje sela i ruralnih područja u celini.  Zato je istaknuto da je potrebno da se svi zajedno izborimo da se položaj žene na selu popravi kako bi se sprečilo potpuno odumiranje seoskih podrčja.               
Žene fruškogorskih padina svojim radom, svojim originalnim inicijativama pokazale su kako pojedinac može da utiče na jačanje kolektivnog duha i formiranje zdravog društva, čuvajući i negujući tradiciju i sećanja na naše stare. 
Tradicionalna kuhinja, stari recepti, okupljanje porodice i druženja su ono što nikako ne sme da se  zaboraviti.
Uloga  i doprinos savetodavne službe u ovoj oblasti u perspektivi je velika. Gost Seminara je bila gospođa Mira Hemun koja je lično iznela svoja iskustva u dosadašnjem radu.
 

Vladimir Srdić, direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje izložio je temu: „Neformalno obrazovanje“.
Institucionlni programi i aktivnosti obrazovanja i učenja van školskih sistema i bez verifikacije stečenih znanja predstavljaju neformalno obrazovanje.
Evropski kvalifikacioni okvir Neformalnog Obrazovanja i kako je implementiran u moderne ekonomije EU zasnovane na znanju tkz Knowledge – based ekonomy  U okviru teme izloženo je i  koje su mogućnosti i perspektive Neformalnog  Oobrazovanja  kod nas.   
 

Žarko Gaetin,“direktor  Produktne berze“ Novi Sad izložio je temu: „Uloga i značaj tržišnih informacija sa osvrtom na aktuelna dešavanja“.
Osnove berzanskog poslovanja, Produktna berza kao oblik informacije, performanse srpskog tržišta i faktori koji  na njega utiču prezentovani su na primeru tržišta kukuruza i pšenice.

Snežana Repac, direktorka  Fonda za razvoj APV izložila  je temu: „Kreditna podrška poljoprivrednicima Fonda za razvoj APV“.

Dugoročno i kratkoročno  finansiranje sektora poljoprivrede  sredstvima Fonda za razvoj AP Vojvodine, uslovi i mogućnosti razvojnih programa detaljno su prezentovani prisutnim učesnicima seminara.

 

Na seminar se nakon ručka u popodnevnim satima  nadovezala V po redu Konferencija savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine na kojoj je analiziran rad savetodavaca u protekloj godini.
Mr Jovana Čiklić, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela izložila je temu:  „Analiza rada savetodavaca u 2010/ 11 godini na osnovu informacija  unetih u tipologiju savetodavnog rada“, koja je predstavljena kroz osnovne pokazatelje rada savetodavaca PSS APV sa odabranim gazdinstvima, u okviru koje su prikazana  osnovna obeležja članova odabranih gazdinstava, osnovna obeležja zemljišnog poseda  odabranih gazdinstava, osnovna obeležja proizvodnje odabranih gazdinstava, organska proizvodnja i osnovni pokazatelji rada PSS APV sa odabranim i ostalim gazdinstvima odnosili su se na period  od II kvartala 2010. godine –  zaključno sa I kvartalom 2011. godine.

Dr Dejan Janković, sa Poljoprivrednog fakulteta sa Departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela izložio je  temu: „Potreba za evaluacijom savetodavnog rada“, koja je  predstavljena kroz  koncepte za razumevanje savetodavnog procesa  i značaj evaluacije savetodavnog rada, programe savetodavnog rada i programe edukacije savetodavaca.

Mr Jovana Čikić, sa  Poljoprivrednog fakulteta, Departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela izložila je  temu: „Metode grupnog savetodavnog rada“ u okviru ove  prezentacije predočene su prednosti i nedostaci ove metode .
Seminar i konferencija su završeni stručnom posetom nagrađenom gazdinstvu, porodični podrum „Selekta“ iz Gudurice, čijem je razvoju doprinela Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine – organizaciona jedinica Vršac.

Seminaru su prisustvovali osim savetodavaca, direktori Poljoprivrednih stručnih službi, predstavnici: Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, lokalnih samouprava, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, mediji i drugi uvaženi gosti.