Dragan Ljubomirović

D R A G A N     LJ U B O M I R O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.08.1953. Mostar
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razveden
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/8814414
- E-mail: d.ljubomirovic@psspancevo.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, smer:agrohemija, mr agrohemije
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, smer:hidrotehničke melioracije, dipl.ing. hifrotehničke melioracije
- srednja škola: Gimnazija - prirodni smer
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 • D. Ljubomirović, "Odredjivanje optimalnih količina azota za ishranu pšenice u uslovima Južnog Banata", Beograd, 1999.
 • V. Filipović, D. Ljubomirović, B. Jovanović, S. Krgović, B. Brunet: "Uzorkovanje zemljišta GPS metodom u rejonu područnog Instituta "Tamiš" Pančevo", Naučno - stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Proizvodnja hrane u uslovima Evropske zakonske regulative" Teslić, Republika Srpska, Zbornik sažetaka, 2006.
 • M. Ubavić, D. Bogdanović, P. Sekulić, M. Milovac, T. Drača, B. Stanojlović, D. Dozet, V. Gajić, J. Zuković, R. Rožić, S. Novakov, Ž. Vukosavljević, D. Kljajić, M. Borojević, M. Tepavac, D. Ljubomirović, A. Vujačić, Ž. Petrović, V. Sabadoš, V. Đorđević-Milić, "Stanje i perspektive kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva u Vojvodini", XXIX Seminar agronoma, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Zbornik radova, 1996.
 • D. Ljubomirović, "Uticaj različitih količina NPK mineralnih đubriva na osobine černozema u period 1970-2004 godine, Arhiv za poljoprivredne nauke 2006/2
 • N. Mijajlović, D. Ljubomirović, N. Kljjić, "Svojstva poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Pančeva", Internotional Scientific Meeting: Multifunctional Agriculture and Rural Development III - rural development and (un) limited resources" Faculty of Agriculture in Zemun, 2008.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sistem kontrole plodnosti zemljišta i racionalne upotrebe đubriva (uzorkovanje zemljišta, laboratorijske analize i preporuke đubrenja), Institut za ratrstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 1986.
 • Kurs za interne provere sistema kvaliteta Q-EIIP 001. Broj diplomeQ-EI IP 001/85, 1997. godine - Expert International d.o.o. iz Beograda
 • Obuka za rad sa GPS uređajem na terenu, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu Novi Sad, 2004.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1981-1984, "Agrozavod" Kikinda, Saradnik za ispitivanje zemljišta
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1984. PSS Institut "Tamiš" Pančevo, Saradnik za ispitivanje zemljišta, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:

Učešće na projektima:

 • "Izrada karte zagađenja i oštećenja zemljišta Vojvodine", 1991. Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada sa poljoprivrednim stručnim službama Vojvodine
 • "Studija zagađenosti zemljišta okoline Pančeva", 2003. Poljoprivredni fakultet iz Zemuna i Institut "Tamiš" iz Pančeva
 • Plodnost i sadržaj opasnih i štetnih materija poljoprivrednih zemljišta na području grada Pančeva 2009-2011 godine, Poljoprivredni fakultet Zemun i Institut "Tamiš" Pančevo
 • "Monitoring stanja zemljišta i uticaja na biljke na području grada Pančeva", 2012. godine, PSS Institut "Tamiš" Pančevo
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni poslovi u oblasti ispitivanja zemljišta i voda za navodnjavanje
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: