Publikacije - Prezentacije

141 PSS Institut "Tamiš": Objavljen jubilarni, 30. broj Organic News 11 Jun 2014 Prezentacije
142 VII Seminar PSS APV:"Ruralni razvoj" 12 Maj 2014 Prezentacije
143 VII Seminar PSS APV:"Konkurs za opremanje stočarskih farmi" 12 Maj 2014 Prezentacije
144 VII Seminar PSS APV:"Konkurs - nabavka opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru" 12 Maj 2014 Prezentacije
145 VIISeminar PSS APV:"Konkurs za navodnjavanje" 12 Maj 2014 Prezentacije
146 VII Seminar PSS APV: "Ima li prostora za nove zelene površine" 12 Maj 2014 Prezentacije
147 VII Seminar APV:"Eko - koridori, bioagrotehnička mera u ekološkim poljoprivrednim sistemima" 12 Maj 2014 Prezentacije
148 VII Seminar PSS APV:"Iskustva PSS Subotica A.D. u primeni N-min metode kao osnova za racionalnu prihranu ozimih strnina" 12 Maj 2014 Prezentacije
149 VII Seminar PSS APV:"Linearno ocenjivanje tipa i telesne razvijenosti goveda HF rase 12 Maj 2014 Prezentacije
150 VII Seminar PSS APV:"Uspostavljanje sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada od individualnih korisnika sredstava za zaštitu bilja" 12 Maj 2014 Prezentacije
151 VII Seminar PSS APV: Uticaj genotipa i gustine useva na morfološke osobine i prinos kukuruza 12 Maj 2014 Prezentacije
152 VII Seminar PSS APV:"Poboljšanje kvaliteta silirane biljne mase sa dodacima melase" 12 Maj 2014 Prezentacije
153 VII Seminar PSS APV: "Sistem subvencija i podsticaja" 12 Maj 2014 Prezentacije
154 VII Seminar PSS APV: "Prostorni informacioni sistemi" 12 Maj 2014 Prezentacije
155 VII Seminar PSS APV: CMS specijalni projekti u savetodavstvu 12 Maj 2014 Prezentacije
156 VII Seminar PSS APV:"Veb orjentisani sitemi odlučivanja za pomoć pri izboru rešenja za sisteme gajenja u kontrolisanim uslovima" 12 Maj 2014 Prezentacije
157 VII Seminar PSS APV: "Vizuelna ocena i laboratorijska analiza zdravstvenog stanja hibrida kukuruza u sortnim ogledima" 12 Maj 2014 Prezentacije
158 VII Seminar PSS APV:Projektne aktivnosti 2014. 12 Maj 2014 Prezentacije
159 VII Seminar APV: Projekat "Milk business" 12 Maj 2014 Prezentacije
160 VII Seminar PSS APV: "Uloga i značaj poljoprivrednog savetodavstva APV u podsticanju i razvoju ruralnog turizma" 12 Maj 2014 Prezentacije

Stranice