Publikacije - Rezultati ogleda

21 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u soji 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
22 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u suncokretu 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
23 Uticaj rastućih doza azota na intezitet pojave korova kod ozime pšenice 09 Jan 2017 Rezultati ogleda strnina
24 REZULTATI OGLEDA ŠEĆERNE REPE U 2016. GODINI 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
25 INTEZITET I DINAMIKA POJAVE KOROVA I PLESNI KOD KUKURUZA U USLOVIMA SA I BEZ NAVODNJAVANJA 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
26 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA NA KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE 13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Ostali rezultati ogleda
27 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Rezultati ogleda strnina
28 PSS Institut Tamiš Pančevo-Uticaj različitih tipova meleženja na proizvodne osobine svinja 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
29 UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA MELEŽENJA NA PROIZVODNE OSOBINE SVINJA 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
30 Makroogledi soje PSS APV, 2015 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
31 Makroogledi soje PSS APV 2015, Delta sortiment 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
32 Makroogledi soje PSS APV 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
33 Makroogledi soje PSS APV, Delta sortiment 2014 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
34 Rezultati makroogleda soje PS APV, 2014 NS sortiment 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
35 rezultati makroogleda PSS APV- Soja 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
36 Sortni makroogled pšenice Senta 09 Nov 2016 Rezultati ogleda strnina
37 Sortni Makroogled uljane repice Senta 09 Nov 2016 Rezultati ogleda strnina
38 Sortni makroogled suncokreta 2016 07 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
39 Sortni makroogled kukuruza 2016 07 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
40 Sadržaj opasnih i štetnih materija u poljoprivrednim zemljištima opštine Pančevo 06 Jun 2016 Ostali rezultati ogleda

Stranice