Publikacije - Rezultati ogleda

21 ISPITIVANJE SEJALICA U SETVI KUKURUZA 06 Mart 2017 Rezultati ogleda okopavina
22 PSS Institut Tamiš - Rezultati fungicidnog ogleda u šećernoj repi 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
23 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u soji 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
24 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u suncokretu 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
25 Uticaj rastućih doza azota na intezitet pojave korova kod ozime pšenice 09 Jan 2017 Rezultati ogleda strnina
26 REZULTATI OGLEDA ŠEĆERNE REPE U 2016. GODINI 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
27 INTEZITET I DINAMIKA POJAVE KOROVA I PLESNI KOD KUKURUZA U USLOVIMA SA I BEZ NAVODNJAVANJA 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
28 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA NA KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE 13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Ostali rezultati ogleda
29 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Rezultati ogleda strnina
30 PSS Institut Tamiš Pančevo-Uticaj različitih tipova meleženja na proizvodne osobine svinja 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
31 UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA MELEŽENJA NA PROIZVODNE OSOBINE SVINJA 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
32 Makroogledi soje PSS APV, 2015 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
33 Makroogledi soje PSS APV 2015, Delta sortiment 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
34 Makroogledi soje PSS APV 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
35 Makroogledi soje PSS APV, Delta sortiment 2014 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
36 Rezultati makroogleda soje PS APV, 2014 NS sortiment 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
37 rezultati makroogleda PSS APV- Soja 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
38 Sortni makroogled pšenice Senta 09 Nov 2016 Rezultati ogleda strnina
39 Sortni Makroogled uljane repice Senta 09 Nov 2016 Rezultati ogleda strnina
40 Sortni makroogled suncokreta 2016 07 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina

Stranice