Sadržaj opasnih i štetnih materija u poljoprivrednim zemljištima opštine Pančevo

Poljoprivredna proizvodnja se odvija pod uticajem raznih zagađivača životne sredine koji se svojim negativnim uticajem odražavaju na proizvodnju bezbedno ispravne hrane. Pošto je i poljoprivredno zemljište izloženo uticaju zagađivača (industrija, saobraćaj, zaštitna sredstva i dr.) u opštini Pančevo je u više navrata vršeno ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija. Poslednja ispitivanja su obavljena na 31 lokalitetu u 11 katastarskih opština i na dominantnim tipovima zemljišta: černozem, livadska crnica, ritska crnica i aluvijum. Urađene su analize na sadržaj teških metala: Arsen (As), Nikal (Ni), Olovo (Pb), Cink (Zn), Živa (Hg), kao i mikroelemenata Fluora (F) i Bora (B).

U sledećoj tabeli su date intervalne vrednosti dobijenih rezultata i maksimalne dozvoljene količine u mg/kg

Element Dobijeni rezultati Max. dozvoljeno Element Dobijeni rezultati Max. dozvoljeno
Arsen 3.5-8.5 25 Molibden 0.4-1.2 5
Kadmijum 0.5-0.9 3 Nikal 27-53* 50
Kobalt 6.8-13.5 50 Olovo 9-29 100
Hrom 21.1-46.1 100 Cink 37-88 300
Bakar 13.5-60.6 100 Fluor 332-590* 500
Mangan 324-755 1000 Bor 35-86 50

Iz dobijenog pregleda se vidi da su dobijeni rezultati znatno manji od maksimalno dozvoljene količine sa izuzetkom po jednog uzorka za Nikal i Fluor. Može se zaključiti da poljoprivredno zemljište u opštini Pančevo omogućava proizvodnju zdravstveno bezbedne biljne hrane.