Stanje plodnosti zemljišta u 2015 godini na području PSS Pančevo

U prethodnoj 2015 godini kontrola plodnosti zemljišta je obavljena na površini od 4000 ha, a uzorkovano je 1850 uzoraka zemljišta. Preko 95% uzoraka je sa državnog zemljišta koje koriste poljoprivredni proizvođači. Urađene su agrohemijske analize na hemijske osobine zemljišta: pH reakcija i sadržaj CaCO3 i humusa, kao i sadržaj biljnih hraniva: azota, fosfora i kalijuma.

Ocena plodnosti zemljišta je urađena svrstavanjem vrednosti analize svakog parametra plodnosti zemljišta u nivoe obezbeđenosti da bi se dobilo procentualno učešće za svaki nivo obezbeđenosti.

pH reakcija je najviše zastupljena u slaboalkalnom nivou sa 65,5 %, a zatim u optimalnom nivou sa 24,6 %. Slabo kisela reakcija je zastupljena sa 9,3 %. Sadržaj CaCO3 je sa po 27 % zastupljen u karbonatno i jako karbonatnom nivou, dok je četvrtina uzoraka zemljišta bezkarbonatna i slabo karbonatna. Sadržaj humusa dominira u optimalnom (humusnom) nivou sa 78,7% učešća, a preostali broj uzoraka je slabo humusan (najčešće 2-3 % humusa). Ukupni azot slično humusu, najviše je zastupljen u optimalnom nivou.

Sadržaj lakopristupačnog fosfora u nivou od 15-25 mg/100 g vazdušno suvog zemljišta iznosi 50,3 % učešća, dok u srednjem i visokom sadržaju iznosi 18,2 %, odnosno 16,7 %. Sadržaj lakopristupačnog kalijuma je najzastupljeniji u visokom nivou (25-50 mg/100g) i iznosi 54,6%, a zatim u optimalnom nivou 30,3 %.

Ako se zbirno posmatraju ispitivani parametri plodnosti poljoprivrednih zemljišta može se zakljičiti da 3/4 zemljišta ima relativno visoku plodnost. Na preostaloj površini postoje izvesna ograničenja vezana za nepovoljne fizičke osobine zemljišta i neuređen vodni režim (aluvijum, ritske i delimično livadske crnice). Od hemijskih osobina su nepovoljni slaba karbonatnost zemljišta kao i slabo alkalna reakcija.