Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2016 godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2016. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
  • rok otplate 24 meseca,
  • grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
  • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate),

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu Pravilnika o raspodeli sredstava sa utvrđenim kriterijumima za dodelu kredita po propisanim konkursima u 2016. godini;

Konkurs je otvoren od 14. februara 2016. godine do 14. marta 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Kompletan tekst konkursa kao i prijavu na konkurs, možete preuzeti u prilogu teksta.