PSS Vršac: Prostirka i ležišta u objektima za životinje

Prostirka je neophodan materijal koji se stavlja na pod ležišta, a koji ima za cilj da pruži udobnost životinjama prilikom ležanja. Ona treba da je suva, nikako vlažna, jer ista predstavlja pogodnu sredinu za razvoj velikog broja mikroorganizama. Kao posledica vlage u prostirci javljaju se zapaljenja pupka, vimena i vagine. Slamu raži i ovsa ubrajamo u najbolje prostirke, mada se pared njih mogu koristiti i slame pšenice, seno sa barskih livada, treset, strugotina, šuške, pozder, lisnik, iglice četinara, ljuske pirinča i pesak. Pesak se koristi retko i to samo kao podloga za slamu u ovčarstvu. Ranijih godina koristio se u svinjarskoj proizvodnji.

Količina prostirke zavisi od vrste i kategorije životinja, vrste poda, vrste prostirke, a kreće se dnevno od 1,8-3,0 kg za goveda i konje, za svinje 0,5-1,5 kg, a za ovce oko 200 grama. U boksevima kod suprasnih krmača prostirka treba da bude od kratke slame kako se prasad ne bi sakrivala i time izazvala gnječenje od strane krmača. Prostirka se može menjati svakodnevno, a koristi se i trajna prostirka u dubokim stajama i to kod ovaca, konja i živine. U živinarstvu se upotrebljava drvena strugotina, seckana slama od pšenice, ili raži i pozder. Duboka prostirka se koristi u toku jednog proizvodnog ciklusa. Obavezno se pre stavljanja nove prostirke izvrši dezinfekcija živinarnika.

Ležišta su površine namenjene za odmor životinja. Kod goveda mogu biti kratka, srednja i dugačka. Kratka ležišta imaju dimenzije od 140-185 cm. Zajednička karakteristika je da zahtevaju malu količinu prostirke. Ovakav tip ležišta ima svoje mane, a one su vezane za ozlede zadnjih ekstremiteta, koja nastaju okliznućem životinja. Često se kod ovakvih ležišta nalazi uređaj za vezivanje repova kod krava, kako isti ne bi padali u kanal za izđubravanje i time sprečili zagađivanje mleka pri muži. Duga ležišta imaju dužinu do 250 i više cm. Zahtevaju veću količinu prostirke i obavezno moraju imati pad ka zadnjem delu zbog oticanja mokraće. Srednja ležišta su dužine oko 210 cm. Ona predstavljaju kompromis između kratkih i dugih ležišta. Širina ležišta kod goveda iznosi do 160 cm. Kod konja dužina ležišta je i do 3,8 m sa jaslama, a širina do 2 m.

dipl.ing. Goran Šašić