PSS Sremska Mitrovica – Ogled silažnog kukuruza

Na oglednom polju PSS Sremska Mitrovica, u 2015. godini zasejano je pet hibrida kukuruza namenjenih za proizvodnju silaže. Primenjena je ista tehnologija proizvodnje, a zemljišni i klimatski uslovi su bili jednaki za sve hibride. Tokom vegetacionog perioda očitavani su različiti parametri. U ogledu koji nije navodnjavan dugotrajna suša praćena visokim temperaturama nije uticala na formiranje klipa i na vegetativnu masu.

 Rezultati ogleda prikazani su u sledećoj tabeli:

Hibrid

AS 144 S

AS 160 S

AS 170 S

Mikado

Kopias

Gustina useva

64.000

69.000

64.000

65.000

66.000

Masa celih biljaka (kg), na14,3 m

27

42

52

45

41

 Masa klipova po uzorku (g)

16.050

12.390

15.870

18.375

20.050

Udeo klipa u biljnoj masi (%)

59,5

29,5

30,5

41

49

% oklaska u masi klipa

24,5

24,3

22,1

24,1

22,9

Masa sirovog zrna po uzorku (g)

12.118

9.379

12.362

13.947

15.459

% vlage u zrnu

26,3

34,7

39,4

33,8

37,1

Masa suvog zrna po uzorku (g)

10.397

7.128

8.711

10.739

11.307

Hektolitarska masa

63,0

66,0

67,5

71,1

65,6

Prosečan broj listova po hibridu

16

18

16

14

13

Prosečna dužina lista uz klip(cm)

81

86

94

91

99

Prosečna širina lista uz klip(cm)

9,2

10,8

10,0

11,2

10,0

Visina biljaka (cm)

295

305

320

285

280

Visina klipa (cm)

125

115

120

120

120

Prinos zelene krme (kg/ha), na bazi 35% vlage u zrnu

3.591

4.236

4.592

4.659

3.868

 
Teme: