Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova objavio je Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara. Pravo i uslovi za učešće na Konkursu Pravo da konkurišu imaju pravna lica ili udruženja, organizovana kao klaster organizacije registovana u APR-u (u daljem tekstu: klasteri), koja u osnivačkim aktima imaju za cilj unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine putem poslovnog udruživanja i umrežavanja pravnih lica sa potpornim organizacijama (razvojnim agencijama, školskim i visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima i dr.), ukoliko kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1) da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
2) da imaju najmanje 10 članica čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3) da u projektu učestvuje najmanje 5 članica klastera;
4) da za članice imaju najmanje 60 odsto pravnih lica i/ili preduzetnika;
5) da im za iste aktivnosti nisu odobrena sredstva koja potiču iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta Republike Srbije ili budžeta lokalne samouprave

Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava. Klasteri koji ispunjavaju uslove mogu konkurisati sa jednim projektom na ovom Konkursu.Trajanje projekta može biti najduže šest meseci. Namena sredstava Sredstva su namenjena za podsticanje razvoja klastera na teritoriji AP Vojvodine, kroz projekte koji treba da sadrže:

  • aktivnosti na jačanju klaster organizacija s ciljem unapređenja konkurentnosti privrede AP Vojvodine;
  • aktivnosti na izradi strategija razvoja klastera sa akcionim planom za period od najmanje pet godina;
  • aktivnosti na izradi i razvoju zajedničkih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanju postojećih proizvoda i/ili usluga kojima se doprinosi jačanju konkurentnosti članica klastera (izrada studija izvodljivosti, angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanje postojećih proizvoda i/ili usluga i sl.);
  • aktivnosti na organizovanju „B2B” susreta (susreti privrednika) stručnih studijskih poseta i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera, kojima se doprinosi jačanju kapacitata klastera;
  • aktivnosti na razvoju informacionih sistema koji su potrebni većini članica klastera i uspostavljanje zajedničkih servisa kojima se unapređuje konkurentnost članica klastera;
  • aktivnosti na umrežavanju u prekogranične i transnacionalne klastere.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs:

1) popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;
2) budžet projekta;
3) pregled članica klastera i potpornih organizacija;
4) fotokopija Izvoda o registraciji iz APR;
5) fotokopija akta o osnivanju;
6) prikaz najuspešnijeg realizovanog projekta u 2014. godini.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 30. 10. 2015. godine. Informacije:možete dobiti na 021/487-4248, radnim danom. Potrebnu dokumentaciju možete naći prateći sledeći link http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/...

Mast. Huanita Milutinović

Teme: