PSS Bačka Topola: Dudovac - Hyphantria cunea

Dudovac  – Hyphantria cunea je stalna prisutna vrsta naše entomofaune. Ova štetočina je u Evropi prisutna od sredine prošlog veka.

 Izrazito polifagna vrsta, hrani se lišćem gotovo svih vrsta voćaka, šumskih vrsta, može da napadne i neke vrste zeljastih biljaka.

Kod nas ova štetočina ima dve generacije.  Pogoduje mu povećana vlažnost vazduha i umerene temperature u vreme izlaska leptira iz lutke. Prezimi u fazi lutke na skrovitim mestima. Leptiri izlaze krajem marta, početkom aprila. Ženke leptira polažu jaja(400-900 kom.) na naličje lista. Nakon dve nedelje izlaze gusenice koje počinju da brste lišće u početku skeletiraju lišće, a kasnije mogu pojesti celu lisku. Mlađi razvojni stadijumi gusenica žive zajednički, a kasniji razvojni stadijumi  žive samostalno, zatim se zavlače na ulutkavanje te daju drugu generaciju leptira, koja leti u avgustu. Druga generacija leptira se pojavljuje u septembru.

Vrlo efikasan način suzbijanja ove štetočine se odvija uništavanjem jajnih legala ili hemijskim putem, obično tretman se izvodi istovremeno sa suzbijanjem drugih važnih štetočina. Hemijski tertman daje mnogo efikasnije rezultate prilikom suzbijanja mlađih larvenih stadijuma(L1-L3).  Bioinsekticidi (na bazi Bacillus thuringiensis) su takođe efikasni u borbi protiv dudovca. Bioinsekticidi se koriste u malim voćnjacima, ukrasnom drveću i uopšteno na mestima gde postoji opasnost od trovanja ljudi, životinja, pčela.