PSS Institut Tamiš Pančevo:Rezultati ispitivanja silaže cele biljke kukuruza

Rezultati laboratorijskih ispitivanja silaže cele biljke kukuruza, koji su urađeni kao deo predviđenih projektnih aktinosti savetodavne službe APV odnose se na uzorke prikupljene sa terena pet regiona i to: Pančeva, Sremske Mitrovice, Rume, Vršca i Subotice. Ispitani uzorci su ocenjeni po metodi Flieg-a i dobijeni rezultati su prikazani u tabeli.

REZULTATI ISPITIVANJA

Red. br.

Oznaka uzorka

 

Naziv uzorka

I S P I T I V A N E    K A R A K T E R I S T I K E

OCENA

po Flieg-u

Vlaga

Pepeo

S.protein

Celuloza

Slobodna sirćetna kiselina

Ukupna sirćetna kiselina

Slobodna buterna kiselina

Ukupna buterna kiselina

Mlečna kiselina

pH

%

%

%

%

%

%

%

%

%

 

 

1.       

13/1

Silaža cele biljke kukuruza

55.35

1.70

3.70

9.18

0.27

0.30

0.25

0.29

1.44

3.97

OSREDNJA

2.       

14/1

Silaža cele biljke kukuruza

66.08

2.25

2.19

9.06

0.54

0.63

0.00

0.00

1.36

3.74

VRLO DOBRA

3.       

15/1

Silaža cele biljke kukuruza

71.19

1.40

2.08

7.62

0.71

0.85

0.00

0.00

1.01

3.81

DOBRA

4.       

16/1

Silaža cele biljke kukuruza

72.80

1.35

2.13

9.32

1.10

2.04

0.00

0.00

0.91

3.83

OSREDNJA

5.       

17/1

Silaža cele biljke kukuruza

67.62

1.70

2.37

9.24

0.82

0.84

0.00

0.00

1.21

3.75

DOBRA

6.       

19/1

Silaža cele biljke kukuruza

69.94

1.20

2.33

8.08

0.73

0.82

0.00

0.00

2.30

3.57

VRLO DOBRA

7.       

20/1

Silaža cele biljke kukuruza

61.58

1.37

3.14

7.34

0.62

0.63

0.00

0.00

1.82

3.77

VRLO DOBRA

8.       

20/2

Silaža cele biljke kukuruza

67.24

1.51

2.28

7.27

1.07

1.18

0.02

0.02

1.29

3.84

ZADOVOLJAVAJUĆA

9.       

20/3

Silaža cele biljke kukuruza

67.12

2.19

2.29

6.47

0.58

0.63

0.00

0.00

1.75

3.78

VRLO DOBRA

10.   

20/4

Silaža cele biljke kukuruza

57.83

1.25

2.86

7.99

0.43

0.47

0.00

0.00

1.47

3.87

VRLO DOBRA

11.   

20/5

Silaža cele biljke kukuruza

67.06

1.76

2.84

7.26

0.58

0.62

0.00

0.00

1.36

3.85

VRLO DOBRA

12.   

20/6

Silaža cele biljke kukuruza

63.66

1.30

2.89

6.95

0.75

0.83

0.00

0.00

1.60

3.86

DOBRA

13.   

26/1

Silaža cele biljke kukuruza

63.79

1.87

2.91

6.97

0.30

0.43

0.00

0.05

1.77

3.91

DOBRA

14.   

26/2

Silaža cele biljke kukuruza

62.27

1.34

2.77

6.69

1.22

1.59

0.01

0.02

0.64

4.20

OSREDNJA

15.   

26/3

Silaža cele biljke kukuruza

69.19

1.41

2.44

7.14

1.10

1.15

0.06

0.12

1.15

4.00

ZADOVOLJAVAJUĆA

16.   

28/1

Silaža cele biljke kukuruza

63.74

1.29

2.49

9.13

0.74

0.92

0.00

0.00

0.76

4.23

OSREDNJA

17.   

28/2

Silaža cele biljke kukuruza

71.36

1.43

2.24

9.82

1.39

1.56

0.00

0.00

0.76

4.02

OSREDNJA

18.   

28/3

Silaža cele biljke kukuruza

66.45

1.16

2.26

6.52

1.40

1.63

0.04

0.11

0.61

4.12

ZADOVOLJAVAJUĆA

19.   

34/1

Silaža cele biljke kukuruza

65.68

1.55

2.67

6.91

0.71

0.83

0.00

0.00

1.09

3.90

DOBRA

20.   

34/2

Silaža cele biljke kukuruza

63.70

1.66

2.61

8.34

1.05

1.09

0.00

0.00

1.01

3.88

DOBRA

21.   

34/3

Silaža cele biljke kukuruza

68.95

1.49

1.75

7.10

1.32

1.40

0.00

0.00

0.54

3.95

OSREDNJA

22.   

42/1

Silaža cele biljke kukuruza

67.89

1.81

2.89

7.77

0.40

0.80

0.00

0.00

0.72

4.68

DOBRA

23.   

42/2

Silaža cele biljke kukuruza

65.95

1.76

2.83

8.16

0.67

0.72

0.00

0.00

1.01

4.00

DOBRA

24.   

42/3

Silaža cele biljke kukuruza

67.21

1.58

1.75

8.31

2.00

2.21

0.10

0.26

0.54

3.94

LOŠA

Pomalo iznenađujuće deluje činjenica da je svega šest uzoraka ili 25% od ukupnih ocenjeno kao „vrlo dobra“  što je jedan od osnovnih preduslova da se može govoriti o kvalitetnoj ishrani muznih krava i očekivati povećanje mlečnosti. Sve druge ocene kvaliteta ispod ove u manjoj ili većoj meri deluju kao ograničavajući faktori u proizvodnji mleka i kao takvi moraju se otklanjati. Takođe važno je istaći da su četiri uzorka (16,7%) ocenjena kao „zadovoljavajuća“ ili „loša“ što ukazuje na kvalitet silaže čije konzumiranje može uticati i na zdravstveno stanje muznih grla uključujući i probleme u reprodukciji.

Kao zaključak se nameće, da je pogrešna pretpostavka da farmeri zbog dugog niza godina iskustva u spremanju silaže znanju da do kraja pravilno sprovedu postupak siliranja. Očigledno je neophodno nastaviti sa edukacijama farmera u ovoj oblasti u toku zimskih predavanja ali pre toga uzeti što je moguće više aktivnog učešća pri samom procesu pravljenja silaže na poljoprivrednim  gazdinstvima.

mr Helena Majstorović

mr Dragan Romić