Aktuelni savetnik broj 12:"Primeri dobre prakse u poljoprivredi"

AKTUELNI SAVETNIK BROJ 12:

"PRIMERI DOBRE PRAKSE U POLJOPRIVREDI"

PRIREĐIVAČ:PSS VRŠAC

Sadržaj Aktuelnog savetnika broj 12:

 • Značaj izgubljene/bačene hrane - dipl. ing Huanita Milutinović
  Ključne reči: gubitak hrane, ishrana, bezbednost hrane, ekonomski razvoj
  Keywords: loss of food, nutrition, food security, economic development
   
 • Nega prirodnih pašnjaka i livada - dipl.ing. Baba Euđen
  Ključne reči: pašnjak, livada,nega, poljoprivreda, melioracija
  Keywords: pasture, meadow, care, agriculture, land amelioration
 • Navodnjavanje kukuruza - dipl.ing. Aleksandar Kremić
  Ključne reči: kukuruz, padavine, navodnjavanje, Tifon sa rasprskivačem
  Keywords: maize, rainfall, irrigation, Typhoon drip irrigation
   
 • Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane - mr Divna Marić, dipl. ing. Miodrag Joka
  Ključne reči: zdravlje, hrana, pesticidi, udruženje
  Keywords: health, food, pesticides, association
   
 • Uticaj agrotehničkih mera na razvoj korenovog sistema kukuruza - dipl.ing. Božidar Plećaš
  Ključne reči: korenov sistem, osnovna obrada, međuredne kultivacije, navodnjavanje
  Keywords: root system, basic processing, inter-row cultivation, irrigation
   
 • Kukuruzni plemenac (Ostrinia nibilalis) na području PSS Vršac - dipl.ing. Dragan Stefanovski
  Ključne reči: kukuruzni plamenac, larva, štete, prinos
  Keywords: corn borer, larvae, damage, yield
   
 • Isplativost GPS navođenja pri uklapanju prohoda u poljoprivredi - dipl. ing. Roman Magda
  Ključne reči: GPS navođenje, ušteda, uklapanje prohoda, AgroKalkulator v.1
  Keywords:  GPS guidance, savings, overlap minimization, AgroKalkulator v.1

   

DodatakVeličina
PDF icon Aktuelni_Savetnik Vrsac 15.12.2012..pdf1.17 MB