PSS Zrenjanin: Sredstva za oblaganje semena.

Sredstva za oblaganje semena

 

 

Uvodni deo

 

Poljoprivredni proizvođači ne obraćaju dovoljnu pažnju na to kojim sredstvima je tretirano seme ratarskih useva. Veoma je značajno poznavati koje su pesticidne i nepesticidne materije nanete na seme, jer one u velikoj meri mogu da povećaju kvalitet semena i prinos useva. Seme gajenih useva se u doradnim centrima tretira sledećim vrstama sredstava:

-Sredstva za zaštitu bilja (fungicidi, insekticidi, sredstva za odbijanje ptica-repelenti)

-Biljna hraniva (makro i mikroelementi)

-Biostimulatori (biljni hormoni rasta, huminske kiseline, fulvo kiseline, organske kiseline, aminokiseline, vitamini, biljni ekstrakti od morskih algi i drugih biljaka)

-Mikroorganizmi (bakterije i gljive)

-Protektanti za herbicide (nanose se na seme sirka za zrno i sirka metlaša, za bolje podnošenje herbicida na bazi aktivne materije metolahlor)

-Inertne materije za piliranje semena (treset, talk, piljevina, perlit, glina-montmorilonit). Piliranjem se semenu daje loptast oblik i povećava mu se veličina što omogućava precizniju setvu.

-Sredstva za oblaganje semena

U ovom tekstu će biti reči samo o sredstvima za oblaganje semena.

 

Nazivi i svojstva sredstava za oblaganje semena

 

Sredstva za oblaganje semena imaju više naziva koje koriste stručnjaci-agronomi i poljoprivredni proizvođači. Neki od naziva su: sredstva za pokrivanje semena, boja za seme, pigmenti za seme, lepak za seme, polimeri za seme, ađuvanti za seme i vezivo.

Sredstva za oblaganje semena su nosači za pesticide i ostala sredstva koja se nanose na seme. Oni su po svojoj prirodi polimeri organskog ili sintetičkog porekla. To znači da se sastoje od većeg broja monomera koji su po dimenzijama manji od polimera. Monomeri su isti molekuli koji su međusobno povezani u obliku razgranatih lanaca ili prstenova. Sredstva za oblaganje semena na površini semena obrazuju jednolični mikroporozni film (opnu) koji može biti od jednog ili od više slojeva. Spadaju u inertne materije, pošto ne reaguju sa ostalim sredstvima nanetim na seme.

 

Prednosti primene sredstava za oblaganje semena

 

Prednosti primene sredstava za oblaganje semena su sledeće:

-Bolje je prijanjanje (vezivanje) svih materija koje se nanose na seme.

-Smanjuje se gubitak preparata u obliku prašine prilikom dorade, čuvanja, transporta i setve, jer se sprečava skidanje preparata sa semena.

-Ne dolazi do ispiranja preparata sa semena putem padavina pa njihova koncentracija ostaje nepromenjena i u slučaju velikih padavina.

-Svako seme je podjednako i ravnomerno tretirano svim sredstvima koja se nanose na seme.

-Smanjuje se potrošnja zaštitnog sredstva i ostalih preparata, a dobija se ista ili veća efikasnost.

-Bolja je sipljivost (sipkavost) tretiranog semena, jer bolje klizi prilikom setve.

-Setva je preciznija i brža.

-Manja je zdravstvena ugroženost rukovaoca prilikom dorade i setve i manje je zagađivanje životne sredine, jer se stvara manje prašine poreklom od preparata otpalih sa semena.

-Ne utiču negativno na delovanje ostalih materija nanetih na seme, jer ne reaguju hemijski sa njima.

-Nema negativnog delovanja na kvalitet semena.

-Seme ima lepšu boju i sjaj.

-Lakša je identifikacija tretiranog semena to jest lakše se uoči da je seme zaštićeno.

-Obojeno seme se lakše pronalazi u zemljištu prilikom kontrole setve.

-Klijanje i početni rast biljaka su brži.

 

Zbog svih navedenih prednosti, seme koje je tretirano sredstvima za oblaganje semena daje uvek bolji rezultat od semena koje nije tretirano, ako su svi ostali uslovi isti. Ova sredstva su namenjena za prodaju doradnim centrima pa se ne mogu naći u slobodnoj prodaji to jest ne mogu ih legalno kupiti poljoprivredni proizvođači.

 

Vrste sredstava za oblaganje semena

 

Kod nas su korišćena sledeća sredstva za oblaganje semena ratarskih useva: Sacrust; Sepiret; Viospor; Peridiam; Hybri Coat. Ovaj spisak sigurno nije kompletan, ali su navedena najčešće korišćena sredstva. Sacrust je prvi polimer u upotrebi kod nas. Peridiam se, verovatno, koristi najmasovnije, a Hybri Coat se počeo koristiti poslednji, kada su počele da se seju hibridne pšenice hyfi i hystar čije seme je došlo iz uvoza. Verovatno će ovaj spisak uskoro biti znatno izmenjen, jer se u zaštiti semena promene dešavaju jako brzo pa će neka starija sredstva biti zamenjena novijim.

 

Sacrust je prvo sredstvo za oblaganje semena koje je korišćeno u našoj zemlji. Firma Agroseme-Panonija iz Subotice je 1986. godine omogućila da se u širokoj proizvodnji zaseje seme šećerne repe i kukuruza koje je tretirano ovim sredstvom. SACRUST je stvoren u austrijskoj firmi SAREA iz Linca. Ta firma je razvila tri metode za doradu semena. Ovi novi postupci su se najviše koristili za doradu semena šećerne repe, jer je ona uvek bila najprofitabilnija ratarska kultura pa je mogla da podnese povećane troškove u doradi semena. Ubrzo nakon prve primene, seme repe koje je bilo obloženo sredstvom SACRUST kod nas se sejalo masovno u proizvodnji. Upotreba ovog i drugih sredstava za oblaganje semena se narednih godina proširila i na ostale useve. Nakon 34 godine od  uvođenja u široku proizvodnju, sredstva za oblaganje semena se u našoj zemlji koriste u doradi većine ratarskih useva. Oblaganje semena ovim sredstvima je postao standardni postupak u doradi. Jedino se ne koristi u doradi soje, jer se njeno seme, za sada, u doradnim centrima ne tretira zaštitnim sredstvima.

 

Savetodavac Ilija Bjelić, PSS Zrenjanin