N-min ANALIZA PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO

Na dan 16.01.2020. uzeti su informativni uzorci zemljišta, na usevu ozime pšenice, sa tri dubine (0-30, 30-60 i 60-90 cm) za utvrđivanje sadržaja lakopristupačnog mineralnog azota, nitratnog NO3-N.

Uzorci su uzeti na površini koja je pripremljena tanjiranjem (redukovana obrada) i sa površine koja je već 6 godina u sistemu bez obrade (no till).

Nitratni azot je oblik azota koji se ne vezuje za zemljište usled svog negativnog naelektrisanja. Sklon je ispiranju sa padavinama. U zavisnosti od tipa zemljišta sa 100 l/m2 padavina on se pomera po dubini za:

  • peskovito zemljište 70 – 75 cm
  • ilovasti pesak 40 – 60 cm
  • peskovita ilovača 30 – 50 cm
  • černozem 20 – 30 cm

Količine lakopristupačnog mineralnog azota u tri uzorka, dubine 0-90 cm kretali su se u rasponu od 79 do 154 kg/ha. Takođe su dati i rezultati saržaja vlage  po slojevima uzetih uzoraka.

Više o tome je u dokumentu koji prati objavu.

Bogdan Garalejić, dipl.inž., savetodavac-saradnik, PSS Institut Tamiš Pančevo

Teme: 
DodatakVeličina
Datoteka Nmin rezultati januar 202089.49 KB