Конкурс за наводњавање

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ

 

Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака.

 

Висина и намена средстава

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 340.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

 

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.

 

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

 

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 7.000.000,00 динара,односно 7.700.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 21.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 динара или већа од тог износа.

 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу за једну врсту производње.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2020. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2020.године.

 

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОНТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нулте контроле се не прихватају.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор воћа, поврћа и винове лозе

 

Прихватљиве инвестиције су следеће:

 

Опрема и уређаји за наводњавање: распрскивачи, системи „кап по кап“, са припадајућом опремом, системи за филтрирање, системи за фертиригацију, опремање бунара, цистерне за наводњавање.

 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 250.000,00 динара по једном хектару површине, по кориснику за наведену опрему, односно 275.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

За капајуће траке износ бесповратних средстава износи највише до 100.000,00 динара по хектару површине, по кориснику за наведену опрему.

 

Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за наводњавање

 

Максималан износ бесповратних средстава за једну машину износи највише до 120.000,00 динара по једном хектару површине, по кориснику за наведену опрему, односно 132.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Субиригација

 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Постављање цевовода

 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 м, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Материјали за покривање култура, у циљу заштите од мраза – агротекстили и малч фолије

 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 38.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 41.800,00 динара  по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Сектор осталих усева:

 

Прихватљиве инвестиције су следеће:

 

Опрема и уређаји за наводњавање: опремање бунара, водени топови, системи бочних крила, цистерне за наводњавање.

 

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену износи највише до 250.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 275.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему за: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за наводњавање

 

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену износи највише до 120.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 132.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Субиригација

 

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Тифони, под условом да се наводњава минимум 5 хектара по једној машини.

Корисник може да оствари право на бесповратна средства за највише две машинe у типу „Тифона“, које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Максималан износ бесповратних средстава за један тифон не може бити већи од 800.000,00 динара по машини, односно 880.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Постављање цевовода

 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 м, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 m, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Системи за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пивот” и „линеар”, под условом да се наводњава најмање 30 хектара површине, које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 50% вредности  прихватљивих трошкова инвестиције, односно највише до 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 

1.физичко лице:носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2.правно лице:привредно друштво, земљорадничка задруга и сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

 

 

Лица остварују право на подстицаје за инвестиције у следећим секторима:

 

 1. Сектор воћа
 2. Сектор поврћа
 3. Сектор винове лозе
 4. Сектор осталих усева.

 

 

Услови за учешће на конкурсу

 

За физичка лица и правна лица:

 

 1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу
 2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине
 3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 2019.године
 4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2019. године
 5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2019.године, уколико је корисник истог
 6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима
 7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора
 8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018)
 9. Парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година.

 

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

 1. Подносилац пријаве – предузетник и правно лице мора бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази у активном статусу
 2. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације
 3. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство
 4. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

 

Специфични услови за учешће на конкурсу

 

Сектор воћа

 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа ако у Регистру пољопривредних газдинставаима уписано воће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа.

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање воћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 хa јагодичастогвоћа и/или до 4,99 хa осталог воћа.

 

Сектор винове лозе

 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору винове лозе ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано винову лозу у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу винове лозе.

Лице  остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору винове лозе за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање винове лозе ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99 хa винове лозе. Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површинама до 10,00 хa винове лозе.

 

Сектор поврћа

 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа ако у Регистру пољопривредних газдинставаима уписано поврће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог поврћа.

Лице  остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у набавкуопреме и система за наводњавање поврћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 0,49 хa поврћа у заштићеном простору и/или до 2,99 хa поврћа на отвореном простору.

 

Сектор осталих усева

 

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих усева ако у Регистру пољопривредних газдинставаима уписанеостале усеве у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу осталих усева.

 

Лице остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих усева за инвестиције у набавкуопреме и система за наводњавање осталих усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 99,99 хa осталих усева.

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 21.02.2020.године.

 

Потребна документација

 

За физичка лица и правна лица:

 

 1. читко попуњен образац пријаве
 2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу
 3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)
 4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве
 5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ)
 6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању)
 7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме
 8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну)
 9. отпремницу за набавку предметне инвестиције
 10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање)
 11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита
 12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима
 13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2020. године
 14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању
 15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству
 16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити потврду о чланству
 17. уколико је подносилац пријаве сертификован – доставити копију сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу.

 

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица:

 

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем
 2. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренутвпоступак стечаја и/или ликвидације
 3. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микровили мало правновлице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“,вброј 62/2013)
 4. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама.

 

Начин достављања пријава

 

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕИ ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ“, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

Уколико желите да сами доставите потврду да сте измирили накнаду за одводњавање, можете прочитати упутство ЈВП “ Воде Војводине“ како да то урадите сами: http://www.vodevojvodine.com/IzdavanjePotvrda/IzdavanjePotvrda