Конкурс за младе пољопривреднике

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020. Години

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 

1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2) Подршка преради на газдинству
3) Подршка малим пиварама.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до 270.000.000,00 динара.

 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 90% укупно прихватљивих трошкова.

 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

 

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 1.500.000,00 динара.

 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави јесте 500.000,00 динара.

 

Право на подстицаје остварују физичка лица старија од 18 година и физичка лица која у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након, 01.01.2020. године или ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава до дана закључења уговора.

 

Услови за учешће на конкурсу

 

1. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине у месту пребивалишта подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне самоуправе;
2. подносилац пријаве мора имати објекат за смештај животиња у власништу или закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми);
3. подносилац пријаве мора имати објекат у којем ће се вршити прерада у власништу или закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за Подршку преради на газдинставу;
4. подносилац пријаве мора имати у власништву животиње – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и месо);
5. подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или закупу у периоду од најмање пет година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за Подршку малим пиварама;
6. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2019. године;
7. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2019. године;
8. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
9. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
10. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица – у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
11. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава након доношења одлуке о додели средстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
12. подносилац пријаве мора имати израђен пословни план ‒ економску одрживост пројекта;
13. спровођење прихватљивих активности не сме започети пре доношења одлуке о додели средстава.

 

Неопходна документација

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
3. доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи засади, пластеници, наводњавање)
4. доказ о власништву животиња (матични лист или пасош за животиње) уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде);
5. доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава) – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)
6. доказ о власништву објекта у коме се врши прерада или оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒ који обухвата период од минимално пет (5) година од момента подношења захтева за коришћење бесповратних средстава– уколико аплицира за Подршку преради на газдинставу или за Подршку малим пиварама
7. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве;
8. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2019. године за подносиоца пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта;
9. предрачун са спецификацијом опреме;
10. фотокопија дипломе о стеченом образовању подносиоца захтева;
11. пословни план ‒ економска одрживост пројекта;
12. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привредним друштвима (изјава је у оквиру обрасца пријаве).
13. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава.

 

Уколико желите да сами доставите потврду да сте измирили накнаду за одводњавање, можете прочитати упутство ЈВП “ Воде Војводине“ како да то урадите сами: http://www.vodevojvodine.com/IzdavanjePotvrda/IzdavanjePotvrda

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 21.02.2020. године.