PSS SENTA: Kreditna podrška poljoprivrednicima - subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama – ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA JE 1. NOVEMBAR 2019

PSS SENTA:   Kreditna podrška poljoprivrednicima -  subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama – ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA JE  1. NOVEMBAR 2019.

         Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenja kredita, i to za: nabavku životinja, hrane za životinje, premiju osiguranja životinja, nabavku nove opreme i mehanizacije, kao i za razvoj ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva i cvećarstva.           

         Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i ove godine u saradnji sa poslovnim bankama nastavlja sprovođenje programa subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivrednicima.

          Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule, sa fiksnom kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

          Pravo da konkurišu za kredit imaju porodična poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, pravna lica(mikro, mala i srednja preduzeća) i zemljoradničke zadruge.  Krediti su namenjeni za:

1.- razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja I premiju osiguranja životinja, (tu spada nabavka

    kvalitetnih priplodnih junica, priplodnih krava starosti do pet godina, teladi i junadi za tov,  

    priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov telesne mase do 20kg, priplodnih

    grla u svinjarstvu, jednodnevnih pilića za tov, rojeva pčela i nabavka riblje mlađi;

2.-  razvoj voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtarstva i cvećarstva (u šta spada nabavka  

     semena, sadnog materijala, mineralnog i organskog đubriva kao i sredstava za zaštitu);

3.- investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju;

4.- nabavka hrane za životinje (smeše, premiski i hraniva);

5.- investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj

     proizvodnji.

             Iznos kredita za pojedince, preduzetnike i preduzeća je do pet miliona, a za zemljoradničke zadruge do 15 miliona dinara.

            Uredbom o raspodeli podsticaja u 2019.godini za kreditnu podršku  je planirano 600 miliona dinara.           
         Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje  kreditne podrške banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključila ugovor.  

 

Zahtev za odobrenje kredita podnosi se banci do 1.novembra tekuće godine.

 

Savetodavac Ana Prijović