METABOLIČKE BOLESTI MUZNIH KRAVA IV-Dislokacija sirišta

METABOLIČKE BOLESTI MUZNIH KRAVA

Metaboličke bolesti predstavljaju poremećaje u organizmu životinja koji nastaju usled neadekvatne ishrane ili upotrebe neizbalansiranog obroka u ishrani visokoproizvodnih muznih krava.

Metaboličke bolesti krava uzrokuju velike ekonomske gubitke i to kroz smanjenu proizvodnju mleka,smanjenje reproduktivnih sposobnosti krava,povećan je remont krava u stadu i povećani su troškovi lečenja krava.

Najčešće metaboličke bolesti mlečnih grla su:
1.Mlečna groznica,
2.Ketoza,
3.Alkaloza buraga,
4.Dislokacija sirišta,
5.Sindrom masne jetre.

4.Dislokacija sirišta

Dislokacija sirišta je pojava da se sirište pomeri levo, ispod buraga ili više desno u odnosu na normalnu poziciju(normalno se nalazi na desnoj strani abdomena).
Faktori koji dovode do dislokacije sirišta su mnogobrojni: genetska predispozicija, graviditet, teško teljenje, puerperalne infekcije, mastitisi, hipokalcemija, razna opšta i organska oboljenja, štalsko držanje krava, nagle promene ishrane, neizbalansirani obroci i dr. [3].
Oboljenje se najčešće javlja nakon telenja,zatim pre telenja i češće kod krava starosti između 3 i 8 godina nego kod prvotelki, a postoji i rasna predispozicija za nastanak obolenja tako da se najčešće javlja kod goveda holštaj frizijske rase i istočnofrizijske rase. [3]
Simptomi su slični simptomima ketoze ali krava ne reaguje na terapiju za ketozu,smanjen apetit i proizvodnja grla kod koga je došlo do dislokacije sirišta. Karakteristično je to da krave slabo konzumiraju koncentrovani deo obroka već rađe jedu samo seno.Neki od znakova su i tvrda i tamna balega.
Prevencija dislokacije sirišta kod krava je pravilna ishrana na kraju laktacije kada je potrebno ishranu uskladiti sa proizvodnjom mleka, u periodu zasušenja i nakon telenja kada ishranu treba prilagoditi fiziološkom stanu organizma,postepeno povećavati količine hrane prema proizvodnji mleka i zdravstvenom stanju krave. Kravam je potrebno je obezbediti dovoljne količine vode i kvalitetno kabasto hranivo sa dosta celuloze