Suzbijanje korova na strništima

Suzbijanje korova na strništima

Učestale padavine u prethodnom periodu povoljno će uticati na pojavu i razvoj korova na parcelama gde su skinute strnine. Ova sezona u drugom delu prolećne vegetacije strnina bila je veoma kišna sa velikim brojem kišnih dana, tako da na parcelama na kojima je bilo slabo bokorenje biljaka bilo uslova za pojavu i razvoj korova, pre svega divljeg sirka a i nekih širokoisnih korovskih vrsta. Na parcelama pod pšenicom imamo njive koje se zelene od korova, naročito divljeg sirka, divlje konoplje i ambrozije. S obzirom na okolnost da se skidanje strnina odužilo zbog učestalih padavina, a korovi napreduju, nakon žetve treba sačekati da korovi krenu s porastom i kada dostignu vegetativan porast dovoljan za efikasno delovanje herbicida treba izvesti meru njihovog suzbijanja.Suzbijanje korova na strništima je mera koja daje dobre rzultate kako u suzbijanju jednogodišnjih tako i višegodišnjih korova. Imajui u vidu činjenicu da travne korove u kukuruzu sve teže suzbijamo zbog pojave rezistentnih vrsta korova, meru suzbijanja korova na strništima treba obavezno primniti. Za hemijsko suzbijanje korova najčešće koristim herbicide neselektivne tzv. totalne na bazi aktivne materije glifosata.Količinu herbicida prilagoditi stanju korova na parceli uz poštovanje uputstva za primenu. Takođe, korove možemo redukovai i primenom mehaničkih mera ugarenjem i tanjiranjem kojedaju dobre rezultate.

Napomena: Kod primene hemijskog suzbijanja korova voditi računa da na parcelama ili u blizini nema košnica sa pčelama, koje se često nalaze na strnjikama ili uz

njih jer su cvetovi nekih korovskih vrsta medonosni i pčele idu na njih.

Savetodavac Divna Marić

 

Teme: