Podsticaji za izgradnju i opremanje objekata

PRAVILNIK

o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva zaizgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Podsticaji obuhvataju podršku programima, i to:

  • Podsticaji za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i to: izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća; nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća;nabavku nove opreme za pripremu voća i povrća za tržište.
  • Podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje i to: izgradnju objekta za smeštaj svinja, ovaca i koza i goveda, kao i objekata za akvakulturu; nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja; građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka; nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka; nabavku nove opreme za objekte za akvakulturu.

Proizvodnja i skladištenje voća i povrća:

Podnosilac zahteva mora da ispunjava sledeće uslove :

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom voća i povrća i to površine: do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha drugog voća, odnosno do 0,5 ha povrća u zaštićenom prostoru, odnosno do 3 ha povrća na otvorenom prostoru;

2) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste voća i povrća iz tačke 1) ovog člana;

3) je objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev

4) za objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev ima upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Stočarska proizvodnja:

Podnosilac zahteva mora da ispunjava sledeće uslove :

  • U RPG -u ima prijavljen odgovarajući stočni fond(HID) i da na poljoprivrednom gazdinstvu ima najviše 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili od 1000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili najmanje 500 kg ribe.
  • Kada je u pitanju opremanje objekata – objekat je u  njegovom vlasništvu ili  na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem  na najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;
  • Objekat mora biti upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

Podsticaj iznosi 50-65% cene bez PDV-a. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 65% od cene bez PDV-a, u svim drugim slučajevima je 50%.

Osnovni uslovi za ostvarivanje podsticaja su da podnisilac zahteva:

Propisano je da vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju veći od 50.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. juna do 15. oktobra tekuće godine.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Detaljnije informacije i zahtev u  prilogu teksta i najbližoj PSS.