Javni poziv - ostvarivanje podsticaja za nabavku novih mašina i opreme u biljnoj proizvodnji

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje podsaticaja za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapredjenje biljne proizvodnje u 2019. godini

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice -nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

 

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Poljoprivredno gazdinstvo ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev uperiodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2) je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanjeprava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;

3) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i akoje na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od50.000 dinara;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje ponekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da istainvesticija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrškare gistrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

7) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

9) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticajeu okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim juavnim pozivom

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 27. Maja do 30. avgusta 2019. godine, zaključno

 

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosilac zahteva dostavlja:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno međunarodnitovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu oprenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičkolice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvenu carinsku ispravu ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda,izdato od strane nadležne poreske uprave;

7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda,izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

8) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji,donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

9) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji,donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja -ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište nateritoriji autonomne pokrajine.

Dokumentacija od tačaka. 1)-5) ovog člana morabiti izdata u periodu od 1. januara kalendarske godine

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz Zahtev za ostvarivanjeprava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Čitko  popunjen  i  potpisan  obrazac  zahteva    sa  propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

 „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2019.godini”

  • lično preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26,  11000 Beograd ili
  • poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Detaljnije informacije o javnom pozivu nalaze se u prilogu.

DodatakVeličina
PDF icon Javni-poziv-Primarna-biljna-2019.pdf466.21 KB