Pojava drifta pesedicida

Drift (zanošenje, prenošenje, odnošenje) se može definisati kao nenamerno kretanje pesticida u vazduhu ka neželjenim područjima.