ОБУКЕ ЗА КОРИСНИКЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА-50 ЧАСОВА

ОБУКЕ ЗА КОРИСНИКЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА

Сви корисници ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију, за период 2014-2020. година, уз захтев за одобравање пројеката прилагаће документацију којом потврђују поседовање искуства, односно знање у области пољопривреде.

За лица која као услов имају стручну обуку у минималном трајању предавања од 50 часова, у одговарајућем сектору у области пољопривреде, а најкасније до дана подношења захтева за исплату IPARD II подстицаја, биће организоване обуке.

 Обука је намењена искључиво лицима која поседују Решење о одобрењу пројекта.

 

КО РЕАЛИЗУЈЕ ОБУКЕ 50 ЧАСОВА

Обуку корисника ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014 – 2020. године реализују саветодавци Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије.

Координацију обука коју реализују 12 ПСС на подручју АП Војводине обавља ПСС Пољопривредна станица Нови Сад као Овлашћена организација.

 

ПРОГРАМ ОБУКА 50 ЧАСОВА

Предвиђена је настава је у трајању од  50 часова, за сваки од 5 сектора:

 1. сектор за производњу и прераду млека,
 2. сектор за производњу и прераду меса,
 3. сектор за производњу и прераду воћа,
 4. сектор за производњу и прераду поврћа и
 5. сектор производњу и прераду осталих усева и житарица.

Узимајући у обзир специфичности појединих сектора израђени су курикулуми за сваку од 10 секторских група, у којима ће полазници обуке стицати знање и искуство кроз наставне планове за сваки од курикулума: 

 1. производња и прерада крављег млека, (сектор 1)
 2. производња и прерада јунећег и овчијег меса (сектор 2)
 3. производња и прерада свињског меса, (сектор 2)
 4. производња и прерада живинског меса, (сектор 2)
 5. производња и прерада воћа, (сектор 3)
 6. хладњаче за воће и поврће, (сектор 4)
 7. производња и прерада поврћа на отвореним парцелама, (сектор 4)
 8. производња поврћа у заштићеном простору, (сектор 4)
 9. производња и прерада осталих усева и житарица (сектор 5) и
 10. складиштење и сушење пољопривредних производа. (сектор 5).

 

ПРИЈАВА ЗА ОБУКЕ

 

Корисници ИПАРД подстицаја који као услов имају обуку „ИПАРД 50 часова“ пријаву за похађање обуке подносе након што им се изда Решење о одобрењу пројекта;

Полазници се приликом пријаве опредељују за који сектор наведен у обрасцу Захтева и за секторску групу која је по тематици најближа области њиховог инвестирања.

Приликом пријаве полазник наводи у којој ПСС ће похађати обуку „ИПАРД 50 часова“;

При доласку на први час обуке полазник је у обавези да ПСС поднесе на увид Решење о одобрењу пројекта;

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКА

 

ПСС спроводи обуку кроз групне методе рада - предавања и радионице, води евиденцију о учесницима обука и  издаје Потврду у којој се наводе часови стручне обуке за остваривање права на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014 – 2020. године.

ПСС за коју се пријави полазник обуке има обавезу да у улози координатора програма „ИПАРД 50 часова“ организује комплетну обуку, самостално или у сарадњи са још 3 до 4 просторно најближе ПСС, које су у обавези да узму учешће. ПСС задужене за спровођење обуке:

 1. ПСС Пољопривредна станица Нови Сад, Темеринска 131, Нви Сад, телефон 021/4780220
 2. ПСС Панчево, Новосељански пут 33, Панчево, телефон 013/313092
 3. ПСС Вршац, Хероја Пинкија 49, Вршац, телефон 021/821600
 4. ПСС Сремска Митровица, Светог Димитрија 22, Сремска Митровица, телефон 022/625278
 5. ПСС Врбас, Куцурски пут бб, Врбас, телефон 021/705421
 6. ПСС Зрењанин,Жрка Зрењанина 27, Зрењанин, телефон 013/831335
 7. ПСС Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15/3, Суботица, телефон 021/555932
 8. ПСС Бачка Топола, Главна 103, Бачка Топола, телефон 021/714121
 9. ПСС Сента, Поштанска 25/1, Сента, Телефон 021/811370, 811846
 10. ПСС Рума, железничка 12, Рума, телефон 022/472749
 11. ПСС Кикинда, Краља Петра I  49, Кикинда, телефон 0230/422961, 421120
 12. ПСС Сомбор, Стапарски пут 35, Сомбор, 021/5412488, 5414351

 

Учесник обука дневно похађа максимално 7 часова, при чему је трајање једног часа минимум 45 минута;

За сваког полазника обука,  ПСС која је координатор води евиденцију реализације свих 50 часова обуке.

Рок за реализацију обуке  „ИПАРД 50 часова“ у целости је 3 месеца од дана пријаве корисника ИПАРД подстицаја;

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА

Потврде о одржаним обукама - наставним јединицама издаје ПСС чији саветодавац је одржао обуку/обуке.

У Потврди се наводе све обуке које је корисник похађао у току једног дана  ( у једној потврди наводе се од једне до 7 наставних јединица колико је максимално предвиђено на дневном нивоу).   Такође, наводе се и лични подаци полазника, назив наставне јединице, сектор и секторска група за коју похађа обуке и број часова обуке (теоријске/практичне) и иста је потписана од стране саветодавца који је одржао обуку и одговорног лица (директор), оверена печатом;

ПСС полазнику обука Потврду за све наставне јединице које је похађао у једном дану издаје истог тог дана, одмах по реализацији обука;

ПСС издаје три оригинална примерка Потврде, од који 2 предаје полазнику обука, а једну задржава за архиву обука „ИПАРД 50 часова“;

Након завшетка обуке  „ИПАРД 50 часова“ у целости корисник подстицаја подноси ПСС Пољопривредној станици Нови Сад, односно Овлашћеној организацији по један примерак оригиналне Потврде за похађане наставне јединице, уз Захтев за издавање Завршне потврде „ИПАРД 50 часова“;

Овлашћена организација на Захтев корисника подстицаја издаје Завршну   потврду o успешно завршених 50 сати обуке за учешће у ИПАРД II програму.  У потврди се наводе сви часови стручне обуке који су похађани, а иста је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

 

ПРИЈАВУ ЗА 50 ИПАРД ЧАСОВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ПРИЛОГУ ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА И ОБРАТИТИ СЕ НАЈБЛИЖОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ