Јавни конкурс за Удружења МПШВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ

 

Предмет Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката удружења  у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години  (у даљем тексту: Јавни конкурс) је додела финансијских средстава за пројектe из области пољопривреде и руралног развоја које реализују удружења, а који су од јавног интереса.

 

Oбласт Јавног конкурса – развој пољопривреде и руралних подручја.

Општи циљ Јавног конкурса: унапређење квалитета и промоција живота у руралним подручјима спровођењем активности којима се јача свест о значају развоја пољопривреде и руралних области.

 

Приоритетне тематске области су:

 

1)  стабилизација дохотка запослених у пољопривреди;

2)  модели финансијске подршке пољопривреди и руралим подручјима;

3)  ефикасно управљање земљиштем;

4)  унапређење стања физичких ресурса;

5)  унапређење система трансфера знања и развој људских потенцијала;

6) заштита животне средине у области пољопривреде;

7)  технолошки развој и модернизација пољопривредне производње и прераде;

8)  испитивање тржишта и пласмана;

9)  развој тржишних ланаца;

10) очување пољопривреде, природних и људских ресурса у подручијима са отеженим условима рада у пољопривреди;

11) диверзификација руралне економије и очување културне и природне баштине;

12) унапређење социјалне структуре и јачање социјалног капитала;

13) унапређење квалитета и безбедности производа и

14) унапређење стања у области заштите животиња.

 

Детаљне информације о начину реализације  наведених тематских области дате су у Смерницама за подносиоце предлога пројеката које су саставни део Јавног конкурса.

 

Неопходно је да предложени пројекти буду у сагласности са општим циљем Јавног конкурса и у оквиру тематске области са конкретним и мерљивим резултатима.

 

Опредељена средства: 15.000.000,00 (петнаестмилиона) динара у бруто износу који ће бити исплаћени потенцијалним корисницима путем два конкурса.

 

Од укупно опредељених средстава за овај конкурс предвиђени буџет износи 10.000.000,00 динара.

 

Предвиђени износ средстава у другом кругу је 5.000.000,00 динара, при чему наведени износ може бити и већи, у случају неутрошених средстава опредељених за први конкурс.

 

Одабрани пројекти биће финансирани/суфинансирани са највише до 1.000.000,00 (милион) динара у бруто износу по пројекту.

 

Оквирни датум почетка реализације дела одабраних пројеката у првом конкурсу: април/мај 2019. године.

 

Општи услови за учешће на Јавном конкурсу:

           

Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, основана ради остваривања општекорисног циља), уписана у Регистар Агенције за привредне регистре:

 • који имају седиште на територији Републике Србије;
 • чији се циљеви, дефинисани статутом/оснивачким актом, остварују у области пољопривреде и руралног развоја;
 • имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта.

 

Пројекат се може реализовати у партнерству више удружења, при чему је једно носилац и јавља се у улози подносиоца и потписника уговора.

 

Остали услови:

 

У складу са Јавним конкурсом, могу се предложити пројекти:

 • који се  реализују на подручју Републикe Србијe;
 • чији је период реализације закључно са 31. децембром 2019. године;  
 • који се односе на једну или више приоритетних тематских области; 
 • удружење може поднети више захтева/пројеката или бити партнер у више пројеката чији су предлагач друга удружења, али по Јавном конкурсу може остварити право на  новчана средства само по једном пројекту/захтеву, при чему може бити финансиран/суфинансиран најбоље пласирани пројекат у складу са расположивим средствима.

 

 

Начин достављања документације

 

Обавезна конкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица у складу са Законом о општем управном поступку и парафирана од стране овлашћеног лица на свакој страници), као и додатна конкурсна документација доставља се у једном примерку  у затвореној коверти препорученим путем поштом, на адресу:

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

ул. Немањина 22-26

11000 Београд

са назнаком:  За ЈАВНИ КОНКУРС –   ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ

(НЕ ОТВАРАТИ)

 

или лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26.

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

 

Рокови за подношење пријава на Јавни конкурс  и одлучивање о додели средстава_

           

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана.

 

Други конкурс биће објављен у III кварталу 2019. године на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе.

 

Листу вредновања (бодовања) и рангирања пријављених пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује комисија коју образује министар, те исту објављује на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе.

 

Избор пројеката вршиће се на основу следећих критеријума:

 

 • Референце пројекта: начин реализације  пројектних активности у оквиру одабране тематске области; дужина трајања пројекта; број корисника пројекта; очекивани резултати пројекта; могућност развијања пројекта и његова одрживост
 • Циљеви који се постижу: степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи; обим задовољавања јавног интереса; величина циљне групе обухваћена пројектом; промоција родне равноправности и јачање улоге рањивих друштвених група;
 • Суфинансирање пројекта из других извора (проценат суфинансирања): сопствени приходи, средства буџета РС, АП, ЈЛС, фондова ЕУ, поклона, донација, легата, кредита и др.;
 • Законитост и ефикасност коришћења средства и одрживост ранијих пројеката: oправданост структуре (врсте) и висине трошкова;
 • Капацитет удружења и квалификације пројектног тима
 • Претходно искуство удружења у спровођењу пројеката из тематске области на коју се односи предлог пројекта;
 • Географско подручје спровођења (општина/град);

 

Министарство ће финансирати/суфинансирати само пројекте који буду бодовани  са 50 и више бодова, при чему је број лица са којима ће бити закључен уговор  условљен опредељеним износом средстава.

 

 

Након доношења коначне одлуке о пројектима који ће бити финансирани/суфинансирани, удружења чији пројекти ће бити финансирани/суфинансирани су у обавези да код Управе за трезор отворе посебан наменски рачун за уплату опредељног износа и о томе обавесте Министарство пре закључења уговора.

 

Корисник средстава дужан је да, након објављивања Одлуке о избору пројеката, а пре склапања уговора, Министарству достави Интерни акт о антикорупцијској политици.

Са подносиоцима пријава чији пројекти буду одабрани за финансирање/суфинансирање биће закључени уговори којим ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

Исплата средстава се врши 100%  након потписивања уговора, а по пријему одговарајућег средства обезбеђења.

 

Детаљније информације о конкурсу могу се добити на тел: 011/2641-073 и 011/3616-278.