Конкурс за куповину сеоских кућа

Покрајински завод за равноправност полова, 06.02.2019. године расписује:

 

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

 

 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима (у даљем тексту: Учесници/це  конкурса) са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

 

Под сеоским кућама из става 1. сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта и приградских насеља.

 

Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.

 

Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

 

 

 

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

 

Циљеви конкурса усмерени су на:

 • подстицање развоја руралних средина
 • повећање броја жена власница непокретности

 

 

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  

 

Право учешћа на Конкурсу имају:

 • супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана и
 • ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом.

 

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни партнери који кумулативно испуњавају следеће услове:

1. да један од супружника/ванбрачних партнера није старији од 40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс;

2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине;

3. супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана у моменту подношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота (у складу са Законом);

4. да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;

5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс.

6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности;

7. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса  у складу са прописима Републике Србије;

8. да Учесници конкурса нису правоснажно осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци.

 

 

 

OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Испуњеност услова за учешће на Конкурсу наведених у Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом,  Учесници конкурсa доказују достављањем следеће документације коју подносе уз пријаву на Конкурс:

 1. фотокопије личне карте Учесника конкурса;
 2. фотокопије оверене дипломе о стеченом образовању;
 3. доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања Конкурса);
 4. доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса, не старији од месец дана од дана објављивања Конкурса), а као доказ о ванбрачној заједници оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис 2 сведока и уз обавезно прилагање копије личних карата сведока који су потписали изјаву о ванбрачној заједници. Оверена изјава о ванбрачној заједници мора бити сачињена након расписивања Конкурса.
 5. доказ о радном односу Учесника конкурса (пријава на пензијско-инвалидско осигурање – М образац и фотокопија уговора о раду). Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс.
 6. доказ о стажу осигурања Учесника конкурса, и то потврда издата од стране надлежне организационе јединице Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж;
 7. оверену изјаву Учесника конкурса да на територији Републике Србије не поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
 8. потврду Министарства финансија РС - Пореске управе да није било преноса права власништва или сувласништва на име Учесника конкурса;
 9. потврду Министарства финансија РС - пореске управе да је Учесник конкурса измирио доспеле порезе и доприносе;
 10. уверење МУП-а да Учесник конкурса није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци;
 11. потврду издату од стране РГЗ – служба за катастар непокретности о непоседовању имовине у месту пребивалишта Учесника конкурса;
 12. извод издат од стране РГЗ – служба за катастар непокретности за непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину;
 13. изјаву потенцијалног продавца/продаваца да је/су прихватио/ли услове Конкурса и да је/су сагласан/сагласни са истим;
 14. потврду о пребивалишту Учесника конкурса издату од стране МУП-а;
 15. оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 10 година од дана потписивања уговора;
 16. оверену изјаву Учесника конкурса да они и продавац/продавци непокретности међусобно нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу.

 

 

 

Непокретност за чију куповину се додељују бесповратна средства у складу са Правилником мора кумулативно да испуњава следеће услове:

 1. да се ради о непокретности која је уписана у Катастар непокретности, односно у земљишне књиге, на име продавца/продаваца, без терета;
 2. да продавац/продавци непокретности и Учесници конкурса нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу;
 3. да не постоје нерешени имовинско-правни односи на непокретности;
 4. да је безбедна и условна за становање;
 5. непокретност  предлажу Учесници конкурса;
 6. да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе.

 

 

 

1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински завод за равноправност полова (у даљем тексту: Завод), Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6, поштом или лично на горе наведену адресу са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом“.

 

2. Неће се разматрати пријаве које су:

 1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у тексту конкурса);
 2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви конкурса и намена средстава не односе);
 3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази и документација, непотписане, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, послате факсом или електронском поштом и које садрже неразумљиве или нечитке податке).

Пријаве ће бити разматране и о њима се одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним Правилником о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

 

3. Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилажу фотокопије тражених докумената, с тим што Завод задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал документације на увид. Завод не враћа запримљену документацију, већ се она чува у архиви Завода. Завод није у обавези да о току и резултатима Конкурса информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само она лица која су ушла у ужи избор, односно која су се нашла на предлогу Одлуке о додели бесповратних средстава.

 

4. Предлог одлуке о додели бесповратних средстава сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

 

 1. Одлуку о додели бесповратних средстава доноси директорка Завода на предлог Комисије и уз сагласност Управног одбора Завода.

 

 1. Након донете одлуке о додели бесповратних средстава, корисници се позивају да потпишу уговор са Заводом. Уколико се корисници не одазову позиву за потписивање уговора у року 15 дана од дана обавештења да су им бесповратна средства одобрена, сматраће се да су одустали.

 

Пријаве на Конкурс ће се примати до 15. априла 2019. године.