Obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva u 2019.

Pravilnik o registraciji i obnovi registracije gazdinstava nedavno je ponovo izmenjen. Prema najnovijim izmenama propisano je da nosilac poljoprivrednog gazdinstva vrši obnovu registracije u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

 U  obnovi registracije poljoprivrednici područnoj službi Uprave za trezor dostavljaju sve podatke koji su promenjeni u odnosu na stanje u registru , a pre svega :

 • Vrstu poljoprivrednih kultura i površine pod poljoprivrednim kulturama - tj. setvenu strukturu koja se odnosi na tekuću godinu
 • Podatke o promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja
 • Vrstu životinja i broj gazdinstva  HID na kojima se životinje drže ili uzgajaju

Bitno je naglasiti da poljoprivredna gazdinstva moraju voditi računa da u registar upišu sve parcele koje obradjuju i da na  parcelama prijave kulture koje su stvarno zasejane na istim.

Kada je u pitanju ostvarivanje prava na osnovne podsticaje , gazdinstva sve promene koje se tiču promene zemljišnog poseda moraju registrovati do 30.09. tekuće godine , da bi u narednoj godini ostvarili osnovne podsticaje .

Prilikom obnove registracije gazdinstva mogu izvršiti i promene statusnih podataka u registru kao npr. promena broja namenskog računa, promenu nosioca i članova gazdinstva, prebivalište i sl., takodje u roku od 30 dana od nastanka promene.

Prema informacijama koje smo dobili iz Uprave za trezor , poljoprivredna gazdinstva više neće dobijati na kućnu adresu komplet obrazaca za obnovu registracije , već potrebne obrazce  treba da preuzmu u Upravi .  Obaveza promene podataka teče od 02.02.2019. , od kada treba računati navedeni rok od 30 dana .

Poljoprivredna stručna služba APV i ove godine će pomagati poljoprivrednicima prilikom popunjavanja obrazaca i kompletiranja dokumentacije za obnovu registracije kao i za registraciju novih PG.

Gazdinstva koja ne izvrše obnovu registracije  dospeće u pasivan status, tako da godinu dana neće imati pravo ni na kakve podsticaje, subvencije i premije.

Poljoprivredna gazdinstva mogu dospeti u pasivan status i zbog neizvršavanja preuzetih obaveza – tj ako ne isplate kratkoročne kredite ili kasne sa otplatom dugoročnih sve dok ne izvrše svoje obaveze .

U pasivnom statusu koji traje 3 godine gazdinstva se mogu naći :

 • Zbog davanja neistinitih podataka u postupku dobijanja državnog zemljišta u zakup
 • Nepridržavanja ugovorenih obaveza sa Ministarstvom
 • Ne čuvanja dokumentacije u propisanom roku
 • Ostvarivanja podsticaja za druga lica
 • Podnošenja zahteva za podsicaj za istu namenu više puta godišnje
 • Onemogućavanje inspekcijske kontrole
 • Ometanje poseda u državnoj svojini – uzurpacija
 • Ometanje javne licitacije
 • Davanje zakupljenog državnog zemljišta u podzakup
 • Paljenje organskih ostataka posle žetve
 • Neuspostavljanja plodoreda i ne vodjenja knjige polja prilikom korišćenja državnog zemljišta po osnovu ugovora o zakupu

U pasivnan status na 5 godina svrstavaju se gazdinstva koja :

 • Falsifikuju dokaze u vezi sa predmetom podsticaja
 • Otudje predmet podsticaja pre roka koji je propisan
 • Dostave netačne podatke koji se odnose na ostvarivanje prava posle odobravanja podsticaja u postupku inspekcijske kontrole
 • Gajenja i upotrebe GMO bez odobrenja ministarstva

U pasivan status se može dospeti i ako član gazdinstva odnosno naslednik nosioca iz prve nasledne linije preduzima neku od navedenih nedozvoljenih radnji . Pasivan status se može odrediti i povezanom gazdinstvu . Zemljišni fond gazdinstva koje je u pasivnom statusu ne može da bude predmet upisa drugog poljoprivrednog gazdinstva.

                Novina je i da nakon polovine trajanja pasivnog statusa PG može podneti zahtev za prevremeni prestanak pasivnog statusa , o čemu odluku donisi Ministar na predlog Komisije.

Detaljnije informacije i obrazce za možete pronaći u Pravilniku koji se nalazi u prilogu.

DodatakVeličina
PDF icon rpg-pravilnik.pdf690.48 KB
PDF icon rpg-obrasci.pdf580.08 KB