Конкурс за пластенике

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);
 2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
 3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
 4. мреже за сенчење објекта;
 5. систем за наводњавање„кап по кап”, систeме за микрокишење;
 6. систем за фертиригацију;
 7. столове за производњу расада;
 8. инструменте за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге;
 9. саксије, контејнере за производњу расада, ослонце за поврће ( мреже и коље)
 10. систем за загревање.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова за следеће подносиоце пријава:

 1. физичка лица,
 2. предузетници
 3. правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и
 4. жене

Приликом обрачуна, узимају се прихватљиви трошкови инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1–9 збирно јесте 1.000,00 динара/м2 и не може бити већи од 1.500.000,00 динара по пријави,односно не може бити већи од 1.650.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање тачка 10 јесте 1.300,00динара/кw и не може бити већи од 600.000,00 динара по пријави односно до 660.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица,предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 2.100.000,00 динара односно до 2.310.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више тачака у оквиру конкурса.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2019. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2019.године.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:

– привредно друштво,

– земљорадничка задруга или сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.03.2019.године.

Комплетан текст конкурса,можете преузети у прилогу текста.