РФВ: Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој сеоског туризма

РФВ: Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој сеоског туризма

 

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад је подршка развоју туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизања степена конкурентности и повећања запослености.

 

Посебни циљеви доделе средстава су развој туристичке делатности карактеристичне за географско подручје Војводине, односно за развој:

 

 1. руралног туризма: ловног и риболовног туризма, еногастрономског туризма, верског туризма, културног туризма, здравственог туризма
 2. сеоског туризма: агротуризма и туризма у сеоском домаћинству, малих породичних хотела у селима, кампова, етно села, етно кућа, излетишта, фолклора.

 

Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања у областима туризма и угоститељства:

 1. изградња, адаптација и опремање туристичких објеката – смештајних и услужних капацитeта
 2. изградња, адаптација и опремање спортско рекреативних и рехабилитационих објеката у функцији пружања туристичких услуга
 3. обнављање традиционалних сеоских домаћинстава у функцији туризма
 4. набавка, реконструкција и адаптација плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних
  средстава намењених посетиоцима и туристима
 5. дизајн, припрема производње и производња сувенира
 6. остале намене у области туризма и угоститељства.

 

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота.

 

Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Кредит се

може користити и за инвестирање на име члана комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 

Услови кредитирања

 1. износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, до 10.000.000,00 динара.
  Минималан износ кредита је 300.000,00 динара. Приликом обрачуна износа кредита, узима се
  вредност инвестиције без пореза на додату вредност, уколико је подносилац захтева у систему
  ПДВ-а
 2. примена валутне клаузуле – средњи курс евра НБС
 3. каматна стопа:
 4. каматна стопа: 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком(каматна стопа за кориснике кредита који имају седиште на територији градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен)
 5. сопствено учешће:најмање 20% предрачунске вредности инвестиције (без обртних средстава). Учешће се обезбеђује уплатом пре реализације кредита. Kao учешће, могу се признати улагања у оквиру инвестиције која се кредитира, извршена у последњих годину дана од дана подношења захтева за кредит
 6. приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност, уколико је подносилац захтева у систему ПДВ-а
 7. рок враћања кредита: до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период
 8. грејс период: до 24 месеца
 9. у грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно у висини уговорене каматне стопе
 10. ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно.

Комплетан текст конкурса као и документацију за подношење захтева можете пронаћи ОВДЕ.

 

 

Угљеша Тркуља