РФВ: Конкурс за дугорочне кредите у оквиру IPARD програма

РФВ: Конкурс за дугорочне кредите у оквиру IPARD програма

 

Основни циљ одобравања кредита Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад је обезбеђење финансијске подршке инвестицијама у пољопривреди ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру IPARD програма.

 

Кредити су намењени за подршку инвестицијама у пољопривреди у складу са одговарајућим правилником о IPARD подстицајима за инвестиције и јавним позивом министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе за аграрна плаћања.

 

Право учешћа на конкурсу имају лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом који су поднели захтева Управи за аграрна плаћања о одобрењу пројекта у оквиру IPARD подстицаја, и то: физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге разврстани у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

 

Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине.

Потенцијални корисници кредита имају могућност подношења захтева за кредит код Фонда, након предаје захтева за одобравање пројекта Управи за аграрна плаћања, а као доказ се доставља копија захтева уз оверени документ од стране Управе за аграрна плаћања о пријему документације.

 

Уговор о кредиту ће се закључивати након достављања решења Управе за аграрна плаћања о одобрењу пројекта у оквиру IPARD подстицаја од стране подносиоца захтева.

 

Услови кредитирања:

1-Износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева и у складу са прихватљивим инвестицијама и трошковима садржаним у Решењу о одобравању пројекта, а највише:

– до 150.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС за EUR на дан реализације кредита за одобрене пројекте за набавку погонске пољопривредне механизације и пољопривредних машина
– до 800.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС за EUR на дан реализације кредита за одобрене пројекте за инвестиције у објекте и опрему

2- приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату
вредност

3-каматна стопа: 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком(каматна стопа за кориснике кредита који имају седиште на територији градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен)

4-без сопственог учешћа

5-примена валутне клаузуле: средњи курс евра НБС

6-умањење главнице кредита – након остварења права на исплату подстицаја и извршене исплате
од стране Управе за аграрна плаћања у дефинисаном износу, врши се умањење главнице,
односно корисник кредита је у обавези враћања дела кредита у износу оствареног подстицаја

7-рок враћања кредита: до 7 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период

8-грејс период: до 24 месеца

9-у грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно, у висини уговорене каматне стопе

10-ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно.

Комплетан текст конкурса као и документацију за подношење захтева можете пронаћи ОВДЕ.

 

Угљеша Тркуља