Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

 

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта на територији АП Војводине. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

 

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава.

 

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота.

 

 Кредити су намењени куповини пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања поседа регистрованих пољопривредних газдинстава.

 

Под пољопривредним земљиштем у смислу овог конкурса подразумева се земљиште:

 1. за које је у А Листу непокретности одређен начин коришћења: њиве, воћњаци, виногради, ливаде, или пашњаци, и
 2. за које је у А Листу непокретности одређена врста земљишта: пољопривредно земљиште.

 

Услови кредитирања:

 1. износ кредита: од 300.000,00 динара до 20.000.000,00 динара
 2. примена валутне клаузуле – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате
 3. каматна стопа: 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком(каматна стопа за кориснике кредита који имају седиште на територији градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен)
 4. рок враћања кредита: 7 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период
 5. грејс период: 12 месеци
 6. сопствено учешће: најмање 20% вредности пољопривредног земљишта које је предмет куповине
 7. ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно
 8. у грејс периоду квартално се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе
 9. обезбеђење кредита: личне менице физичког лица носиоца регистрованог пољопривредног газдинства и гаранција пословне банке или хипотека првог реда на пољопривредном земљишту, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, са обавезом уписа хипотеке на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности.
 10. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

Комплетна потребна документација доставља се приликом предаје захтева за кредит у Развојном Фонду Аутономне Покрајине Војводине доо у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.

 

Комплетан текст конкурса као и документацију за подношење захтева можете пронаћи ОВДЕ.

 

 

Угљеша Тркуља