Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

1. GRLA GOVEDA, i to:

– junica tovnih rasa starosti od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,

– junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,

– bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

2. GRLA OVACA I KOZA, i to:

–  ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

–  koza- dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

– dvisci starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

3. GRLA SVINJA, i to:

– nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

– suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

– nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

4. PČELINJIH MATICA

Ko ima pravo na podsticaj?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

7) manastir.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Kako se konkuriše?

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. jula do 15. oktobra tekuće godine. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija

Zahtev se može podneti  samo ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 100.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara i ako je na računu iznos za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara;

Koliki je iznos podsticaja?

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

 Pravilnikom su propisani i maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu:

1) za nabavku junice mlečne i kombinovane rase /starosti 12-31 meseci/  – 140.000 dinara;

2) za nabavku junice i bika tovne rase – 125.000 dinara;

3) za nabavku dviske – ovce i koze /starosti od 6-12 meseci/ – 20.000 dinara;

4) za nabavku dviska /starosti 6-12 meseci/– 30.000 dinara;

5) za nabavku nazimice /starosti 7-12 meseci/  – 18.000 dinara;

6) za nabavku suprasne nazimice i nerasta – 24.000 dinara;

7) za nabavku pčelinje matice – 600 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 3.000.000 dinara.

Posebni uslovi za ostvarivanje podsticaja za:

1. nabavka junica  mlečnih I kombinovanih rasa:

  • na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje tri a najviše 100 krava mlečnih, odnosno kombinovanih rasa;
  • priplodna junica koja je predmet zahteva vodi poreklo od majke sa proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla čija je prosečna proizvodnja mleka u standardnoj laktaciji preko 5.500 kg za grla kombinovanih rasa, odnosno preko 7.500 kg za grla mlečnih rasa.

2. Nabavka junica I bikova tovnih rasa :

  •  ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 100 grla krava tovnih rasa,

3. Nabavka priplodnih grla ovaca, koza, svinja I pčelinjih matica

  • ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje deset a najviše 400 grla ovaca i koza,
  • ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje 10 a najviše 1.000 grla svinja,
  • ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 500 košnica pčela.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Uz zahtev  se dostavlja :

1) račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice sa identifikacionim brojem životinje;

2) otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice , odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

8) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;

9) uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;

10) pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije – ako je predmet zahteva nabavka kvalitetne priplodne pčelinje matice.

Dokumentacija od tač. 1) do 4)  mora biti izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva , kao i da glasi na podnosioca zahteva.

Ako se dokumentacija  tačka 5) do 8) ne dostavi uz zahtev biće pribavljena po službenoj dužnosti .

Sva dokumentacija se dostavlja u originalu ili overenoj fotokopiji . Potvrde i uverenja ne mogu biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

 

Detaljnije informacije potražite u Pravilniku.

DodatakVeličina
PDF icon Pravilnik_nabavka-priplodnih-grla-1.pdf1.07 MB