PSS Kikinda: Podsticajna sredstva za mlade poljoprivrednike u 2018.

Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

(Službeni glasnik RS, broj 46/2018)

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

 • podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 • podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
 • podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Ko može konkurisati?

Pravo na podsticaj ima punoletni mladi poljoprivrednik, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, ukoliko je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) u godini koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs. Na dan podnošenja prijave na konkurs poljoprivrednik mora da ima navršenih 18, a u kalendarskoj godini u kojoj podnose prijavu najviše 40 godina života i ako u  Registru poljoprivrednika  ima upisano:

 • manje od 0,5 ha u zaštićenom prostoru , manje od 3 ha  povrća na otvorenom polju
 • manje od 2 ha jagodičastog voća ,   manje od 5 ha ostalog voća
 • od 0,2-100 ha grožđa
 • od 0,1-50 ha cveća
 • manje od 50 ha pod proizvodnjom aromatičnog i lekovitog bilja
 • manje od 50 ha pod žitaricama, industrijskim, odnosno krmnim biljem
 • do 19 mlečnih krava ,  manje od 20 goveda, manje od 150 ovaca, odnosno koza , manje od 30 krmača
 • manje od 100 tovnih svinja po turnusu,     manje od 4000 brojlera po turnusu
 • manje od 400 tovnih ćurki po turnusu ,   do 500 košnica

Kako i kada  konkurisati?

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs, koji raspisuje Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu. Tekst konkursa objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave. Podnosilac prijave na konkurs podnosi samo jednu prijavu za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Šta je potrebno od dokumentacije ?

Uz  prijavu na konkurs podnosilac dostavlja:

1) predračun za nabavku investicije, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na konkurs

2) izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana  od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem prijave na konkurs

3) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

5) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, prema mestu prebivališta podnosioca prijave na konkurs, da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

6) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;

7) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca prijave na konkurs;

8) kopiju rešenja o upisu u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast vinogradarstva i vinarstva, za podsticaje koji se odnose na investicije vezane za proizvodnju grožđa.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs treba da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz prijavu na konkurs ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja. 

Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Kako se odobravaju podsticaji ?

Uprava razmatra prijave na konkurs i utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu podsticaja kao i rang listu podnosilaca prijava na konkurs (ukoliko je ukupan zahtevani iznos podsticaja po svim prijavama koje ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj veći od raspoloživih sredstva).

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje na osnovu rang liste, a do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rešenjem se podnosiocu prijave odobrava da u roku od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje prihvatljivu investiciju iz predračuna i podnese Upravi propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije. Rešenjem se utvrđuje iznos podsticaja na ime realizacije investicije i nalaže isplata podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Na osnovu čega se vrši rangiranje?

Rangiranje se vrši na osnovu bodovanja sledećih elemenata:

 1. Investicije u proizvodnju jagnjaćeg, jarećeg I junećeg mesa, povrća, voća, cveća, grožđa, aromatičnog I lekovitog bilja – 15 bodova
 2. Podnosilac prijave žena – 5 bodova
 3. Obrazovanje – Poljoprivredni, veterinarski tehnološki fakultet – 10 bodova – srednja – 5 bodova
 4. Razvijenost opštine – od 0 do 20 bodova
 5. Status podnosioca u odnosu na zaposlenje:  od 5 do 15 bodova
 6. Otežani uslovi rada – 20 bodova
 7. Broj članova domaćinstva  - od 0-15 bodova

 Maksimalan broj bodova na konkursu je 100.

Koja je visina podsticaja?

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 75% od iznosa odobrenih troškova, a najviše do 1.500.000,00 dinara po korisniku.

DodatakVeličina
PDF icon Mladi-2018(1).pdf475.76 KB