PSS SENTA: Podsticaji za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

Podsticaji za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

                   Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi objavljen je u ‘’Službenom glasniku RS’’ br. 111/15 od 29. decembra 2015. godine

                  Ovim pravilnikom se bliže propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

                  Pravo na podsticaje imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci   komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.  

                Zahtev se  podnosi

Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd

Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, za grla predata klanici podnosi se:

  • prijemnica za otkupljena grla overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora
  • kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overene od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

 

                 Članom 4. Pravilnika pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci   komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva mogu da ostvare pravo na podsticaje ako  podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje  za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za svaku godinu od 1. januara do 15. oktobra tekuće kalendarske godine, i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra predhodne kalendarske godine  do 30. septembra  tekuće kalendarske godine .

                 Što bi ustvari značilo da će se za grla predata od 1. oktobra 2017. godine zahtevi podnositi od 01. januara 2018. godine.

 

Savetodvac Ana Prijović