IPARD јавни позив за куповину трактора

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

          Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку новог трактора,са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину.

 

Нови трактор

 

Нови трактор који је предмет ИПАРД подстицаја у складу са овим Јавним позивом јесте:

1.     моторно возило које има најмање две осовине и које је првенствено намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење првенствено пољопривредних, шумских или других радова и за вучу прикључних возила за трактор, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима;

2.     серијски произведен трактор који се први пут ставља у употребуи који је произведен најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта.

3.     врсте Т1 до Т5 или С1 до С5 у смислу посебног прописа који уређује поделу моторних и прикључних возила и техничке услове за возила у саобраћају на путевима,

4.     трактор који испуњава услове у области заштите животне средине уређене прописима Европске уније у овој области, а са којима су усклађени прописи Републике Србије.

Захтев за одобравање пројекта подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставау набавку новог трактора – Други јавни позив за Меру 1.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројекта.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом:

 

„Не отварати – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставау набавку новог трактора – Други јавни позив за Меру 1”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.

Захтев се подноси у року од 4. јануара до 26. фебруара 2018. године.

Детаљније можете прочитати ОВДЕ.

ПСС Рума

Угљеша Тркуља