PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad- Štetnost poljskih glodara

Usevi ozimih strnih žita, posejani u ranijim rokovima setve nalaze se u fazi razvoja listova. U ovom i predstojećem periodu može se očekivati povećana brojnost i aktivnost poljskih glodara. Povećanje brojnosti uslovljeno je karakteriskikama populacije, uslovima sredine i

prisustvom hrane. U slučaju prenamnoženja (kalamiteta), do koga uglavnom dolazi u razmaku od nekoliko godina, može doći do prouzrokovanja vrlo značajnih ekonomskih šteta. Štete na usevima ozimih strnih žita mogu biti pričinjene od setve do same žetve useva. Povećanje aktivnosti i brojnosti poljskih glodara može se očekivati naročito u uslovima duge i tople jeseni, blage zime sa snežnim pokrivačem, i suvog i toplog proleća. Glodari koji pričinjavanju najveće štete strnim žitima su poljski miš (Apodemus spp.), poljska voluharica (Microtus arvalis) i hrčak (Cricetus cricetus). Štete u jesenjem periodu ogledaju se u sakupljanju semena  prilikom priprema zaliha za prezimljavanje, kao i ishrana semenom, klijancima i mladim biljkama.

Provera prisustva poljskih glodara vrši se prebrojavanjem aktivnih rupa. Ukoliko se na parceli ozimih strnih žita registruje više od 10 aktivnih rupa po ha, potrebno je izvršiti suzbijanje glodara. Na brojnost glodara utiče se brojnim preventivnim merama (intenzivnom obradom zemljišta, zaoravanjem ili sakupljanjem žetvenih ostataka, blagovremenom setvom, itd), dok se hemijskim merama direktno utiče na suzbijanje glodara. Hemijsko suzbijanje podrazumeva primenu:

*akutnih rodenticida (na bazi a.m. cink-fosfid: Cinkosan u količini 10 g/rupi)

*antikoagulanata ( a.m. bromadiolon: Brodisan A, ili Ratibrom 2 u količini 10-20 g/rupi)

Rodencide primeniti ubacivanjem mamaka u aktivne rupe po uputstvu proizvođača, uz obavezno zatvaranje rupa nakon ubacivanja mamaka u cilju zaštite životne sredine, divljači i ptica.

U cilju sprečavanja pričinjavanja šteta proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela (ozimih srnih žita, lucerišta i deteliništa, voćnjaka, itd) i praćenje brojnosti glodara i na nepoljoprivrednim i zapuštenim površinama, kako bi se na vreme reagovalo, i sprečilo povećanje brojnosti, a time i smanjenje štetnosti.

 

 

                                                                                                       Dipl.inž.Tatomir Srđanov