PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad- NEGA ULjANE REPICE U JESENjEM PERIODU

Nega uljane repice se sastoji u suzbianju bolesti i štetočina.

SUZBIJANjE ŠTETOČINA- vrlo je važno sačuvati lisnu masu uljane repice u jesen da bi biljka ušla u period mirovanja sa što razvijenijom rozetom. ukoliko se seme uljane repice tretira pre setve nekim od sistemičnih insekticida, npr. am. tiametoksam, biljke će biti zaštićene od napada buvača i repičine lisne ose. Ukoliko to nije obavljeno, mora se pratiti pojava ovih štetočina i njihova brojnost. Buvači mogu da naprave veće štete na mladim, tek izniklim biljkama, naročito ako je vreme toplo i suvo. sa tretiranjem treba početi kada se utvrde 2 uboda po biljci na 5-10% biljaka.Repičina lisna osa je najčešća štetočina, a ishrana pagusenica jesenje generacije je od kraja septembra do prve dekade oktobra, kad odrasle pagusenice odlaze na prezimljavanje. Veoma važna mera u suzbijanju ove štetočine je uništavanje korova kojima se ona hrani i zaoravanje biljaka iz prosutog semena nakon žetve, jer letnja generacija polaže jaja na samonikle biljke. momenat za suzbijanje je kada se nađe 2-6 pagusenica po m2 , ili 0,5 po biljci. Suzbijanje izvoditi dok su pagusenice manje od 10 mm insekticidi su: deltametrin (Decis) 0,2-0,3 l/ha, alfacipermetrin (Fastac 10 EC) 0,1 l/ha, lambda- cihalotrin      (Karate      Zeon)      0,1-0,12      l/ha,   bifentrin(Talstar,     Fobos)       0,1-0,2 l/ha hlorpirifos+cipermetrin(Konzul,Nurelle D)0,75-1l/ha i drugi.

 

BOLESTI NA ULJANOJ REPICI- u našoj zemlji uljana repica nije mnogo zastupljena u strukturi setve tako da nije utvrđena masovnija zaraza ovom bolešću, takođe treba postaviti i pitanje isplativosti fungicidnog tretmana obzirom na otkupnu cenu. ukoliko se površine pod repicom budu uvećavale

Zbog isplativosti ili potrebe za poštovanjem plodoreda, a time i ovaj usev češće dolazio na isto mesto, bolesti će postati značajne kao faktor smanjenja prinosa. pri tome je jesenji tretman protiv bolesti je izuzetno potreban, naročito, ako je setva bila rana i jesen topla, biljke su previše bujne i prerano ulaze u fazu rozete.

 

Suva trulež korena i stabljike je bolest koja napada usev  već u jesenjem periodu sa simptomima na lišću koji se šire u povoljnim uslovima na stabljiku i uzrok su tzv. raka stabljike. Suva trulež umanjuje prinos i do 50% što znači 0,5-2 t/ha. utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se pojavljuje na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

Neki fungicidi namenjeni suzbijanju ove bolesti se ponašaju i kao bioregulatori, tako da biljka zastaje sa rastom i ostaje u fazi rozete. takođe, utiču na rast korena, koji se bolje razvija. tretirane biljke na ovaj način stiču otpornost tokom zimskog perioda i ulaze u period vegetacije snažnije i bolje pripremljene za napad bolesti u proleće.

 

Primena fungicida je isplativa u fazi pojave simptoma na lisću. Ukoliko je bolest zahvatila stabljiku ni jedan fungicid ne može pružiti odgovarajuću zaštitu. usev je potrebno pregledavati i tretman obaviti kada je bolest zahvatila 10 % biljaka. Takođe, pepelnica (Erysiphe communis) može da izazove štete, naročito u salučaju kada su dobro razvijene biljke ušle u hladan i vlažan period tokom jeseni.

u drugim zemljama, fungicidi registrovani za suzbijanje ovih bolesti su tebukonazol (falcon), difeconazol (score), protioconazol+tebuconazol i drugi. Tretman se obavlja u jesen, kada uljana repica ima 4-6 listova.

                                                                                                                                  Dipl .inž.Tatomir Srđanov