Udruživanje stočara

Udruživanje stočara
Udruženje , je dobrovoljno, nevladino , nestranačko, neprofitno udruženje građana i pravnih lica, čiji je cilj unapređenje stočarstva kao grane poljoprivrede, razvijanje, odgajivačkog i takmičarskog duha i okupljanje proizvođača i prerađivača iz ove oblasti radi lakšeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa.Udruženje ima status pravnog lica sa pravima i obavezama koja joj pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i Statuta Udruženja.
Obično kao Osnovni ciljevi Udruženja se navode :
Zastupanje interesa stočara opšti i šire.
Unapređenje organizacije rada i tehnologije proizvodnje na stočarskim farmama
Edukacija stočara
Održavanje lokalnih izložbi i smotri
Promocija Udruženja i naprednih farmera učešćem na sajmovima i izložbama
Svako udruženje mora da ima i organe Udruženja.
Organi Udruženja su :
1.Skupština Udruženja
2.Upravni odbor Udruženja
3.Nadzorni odbor

Jedno od udruženja u Sremskom region je i Udruženje odgajivača goveda i proizvođača mleka "Sremska Mitrovica",koje broji oko 20 članova.
Članovi Udruženja imaju oko 1000 krava i dnevno proizvedu oko 17000 l mleka koje predaju kompaniji “Imlek”AD.
Kao što je napred naveden o obično se u statute Udruženja pod ciljeve navodi i “Unapređenje organizacije rada i tehnologije proizvodnje na stočarskim farmama” a što je ovo udruženje postiglo nabavkom nove opreme za pripremu stočne hrane i rasturivanje đubriva, i sve to u saradnji sa kompanijom “Imlek”AD, kojoj predaju mleko proizvedeno na svojim farmama.
Članovi Udruženja su od “Imlek”AD na korišćenje dobili sledeću mehanizaciju:
Rasturivač stajnjaka 10 t,Sip
Kosačicu vučenu radnog zahvata 3m,Sip
Rol presu sa sečkom, Krone.
Sve ovo su članovi Udruženja dobili na korišćenje od kompanije “Imlek”AD u trajanju od 5 godina,sa mogućnošću produženja ugovora o korišćenju.
Ovo je primer dobre saradnje Udruženja i jedne kompanije a sve u interesu povećanja proizvodnje ,profita i opstanka u proizvodnji mleka u ovim turbulentnim vremenima.