Govedarstvo- sistem krava -tele

DodatakVeličina
Datoteka Goveda u sistemu krava tele.docx150.06 KB

GOVEDARSTVO -SISTEM KRAVA-TELE
Osnovne karakteristike ovog sistema je držanje krava na ispaši, naravno kada vremenski uslovi to dozvoljavaju. Krave u ovom sistemu doje tele u skraćenoj laktaciji a krave tokom laktacije mogu da proizvedu od 1200 do 1800 litara mleka, kojim se hrani tele.
Znači u ovom sistemu držanja goveda se ne računa na proizvodnju mleka već je sve podređeno proizvodnji zdravog I vitalnog teleta za tov.
Zbog oscilacija u ceni mleka I pooštravanja uslova oko kvaliteta mleka,sve više proizvođača razmišlja(a neki su već I prešli) na ovaj sistem gajenja goveda.
Prednosti odgoja goveda u sistemu krava-tele su sledeće:
• manje ulaganje u stajske objekte i drugu infrastrukturu u poređenju sa ulaganjem u druge vidove govedarske proizvodnje;
• korišćenje kabastih hraniva niskog kvaliteta (paša,slama, kukuruzovina);
• štale nisu zahtevne, dovoljno su nadstrešnice;
• posao čišćenja je u mnogome olakšan(goveda su veći deo godine na paši)
• smanjena je potreba za prostirkama;
• krave se većinom tele same;
Rase pogodne za uzgoj u ovom sistemu su :
Aberdin-angus,
Šarole,
Limuzin ,
Hereford….
Međutim ono što treba napomenuti da se javlja kao problem je to da u Srbiji ima malo priplodnog materija ,konkretno bikova ,tako da su odgajivači okrenuti nabavci iz inostranstva.Formiranjem udruženja olakšao bi se ovaj problem,tj organizovanom nabavkom I planskom kupovinom bi se stvorili uslovi da se priplodni materija bolje koristi a I cena bi verovatno bila prihvatljivija našim odgajivačima.
Kao velika prednost ove proizvodnje je da posle velikih uloga zbog nabavke priplodnog materijala,dalja ulaganja su manja I lakši je način gazdovanja stadom pogotovo ako su pašne površine velike I bogate travnom masom. Veterinarske intervencije su svedene na minimum pored čega je I ljudski rad sveden na minimum.
Uz sve prednosti ove proizvodnje treba napomenuti da I Republika Srbija subvencioniše ovaj vid proizvodnje za najmanje dva grla kvalitetnih tovnih krava.