Đubrenje zasada jabuke

Pravilna ishrana voćaka je jedan od vrlo bitnih faktora uspešne proizvodnje. Sa pravilnom ishranom se kreće već od sadnje čime se pomaže rast i razvoj mladih tek voćaka. Ona omogućava normalan porast mladara, i kvalitetno diferenciranje mešovitih pupoljaka koji, zavisno od kategorije sadnog materijala, daju značajan rod već u drugoj godini. U godinama rastuće rodnosti, a pre svega pune rodnosti, voćke traže najveće količine hraniva. Naravno, neophodno je poznavati koji su to zahtevi od strane biljaka, tj. koje su to orijentacione norme đubrenja, i možda još značajnije je kada treba dodati ta hraniva i na koji način. Zbog toga je bitno poznavati fenofaze razvoja biljaka i na osnovu toga blagovremeno joj obezbediti neophodna hraniva. Jabuka kao vrsta troši značajne količine N, P, K, Ca, Mg i S.

Tabela 1. Utrošak hraniva u kilogramima za 1 t prinosa jabuke

N P2O5 K2O CaO MgO S2
2,3 1,2 3,5 1,1 0,5 0,3

Da bi mogli da primenimo adekvatne količine đubriva takođe je bitno napraviti procenu prinosa. Kada se radi o načinu primene treba istaći da je vrlo značajno koristiti kvalitetna đubriva koja su dobre mobilnosti i u zemljištu, a ovo je posebno bitno kada se govori o fosforu i kalijumu koji se vrlo teško kreću kroz zemljište do zone korena ako se primene nedovoljno kvalitetna đubriva površinski. Iz tog razloga đubriva treba aplicirati na sledeći način: 50% osnovnim đubrenjem (jesenjim), 40% kroz sistem za navodnjavanje i 10% folijarnom prihranom. Đubriva koja se koriste u sistemu kap po kap moraju biti vodotopiva. Većim brojem ponavanljanja postiže se ravnomernija ishrana i bolji efekat đubrenja. Takođe, raspodela hraniva se vrši tako što se u više navrata N koristi do jula meseca, a od juna meseca pa do kraja berbe i nakon berbe treba primenjivati đubriva sa većim sadržajem fosfora i još višim sadržajem kalijuma sa ciljem postizanja boljeg kvaliteta plodova i diferencijacije pupoljaka za iduću vegetaciju. Takođe u okviru folijarne prihrane neophodno je prihraniti voćke i nakon berbe tj. pre opadanja listova.

 

mr Dragan Ljubomirović