KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

Pokrajinski sekretarijata za poljoprivredu vodoprivredu I šumarstvo raspisao je KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA  NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici  sredstava  su  fizička  lica  i  preduzetnici stariji  od  18  i  mlađi  od  40  godina,  na  dan podnošenja  zahteva,  koji  su  upisani  u  Registar  poljoprivrednih  gazdinstava  kao  nosioci poljoprivrednog gazdinstva  posle 01.01.2016. godine , a do dana zaključenja ugovora

 USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. registrovano  poljoprivredno  gazdinstvo  mora  biti  upisano  u  Registar  poljoprivrednih gazdinstava nakon 01.01.2016. godine ili nakon donošenja odluke o raspodeli  sredstava po ovom konkursu, a pre potpisivanja ugovora,  i mora se nalaziti u aktivnom statusu, odnosno u obavezi  je  da  se  nakon  potpisivanja  ugovora,  a  pre  I splate  sredstava,  upiše  u    Agenciju  za privredne registre kao privredni subjekt za investi cije koje se odnose na tačku II. podtačku 3. ovog koknkursa osim za proizvođače mleka;
 1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investi cije mora biti na teritoriji jedinice  lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 1. podnosilac prijave mora imati izrađen poslovni plan  ‒ ekonomsku održivost projekta;
 1. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja lok alne samouprave,  Pokrajinske Vlade ili Vlade  Republike  Srbije,  osim  podsticaja  u  skladu  s posebnim  propisom  kojim  se  uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 1. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 1. podnosilac  prijave  i  vlasnik  poljoprivrednog  zemljišta  moraju  regulisati  obaveze  po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje i porez na poljoprivredno zemljište, zaključno sa  31.12.2016. godine;
 1. podnosilac  prijave  i  vlasnik  objekta  u  kojem  se  realizuje  investicija  koja  je  predmet  ovog konkursa moraju izmiriti obaveze  po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, zaključno sa 31.12.2016. godine;
 1. podnosilac  prijave  mora  izmiriti  dospele  obaveze  po  ugovorima  o  zakupu  poljoprivrednog  zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu;
 1. podnosilac  prijave  i  dobavljač  opreme  ne  mogu  da  predstavljaju  povezana  lica  ‒  u  smislu  člana  62.  Zakona  o  privrednim  društvima  („Službeni glasnik”,  br.  36/11  i  99/11  i  83/14  i  5/15);  
 1. plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, ukoliko je u pitanju fizičko lice, a plaćanja putem kompenzacije i cesije ‒ neće biti priznata;
 1. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti  pre podnošenja prijave za podršku.

VISINA SREDSTAVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do  100.000.000,00 dinara .

Bespovratna  sredstva  za  podršku  investicija  po  ovom   konkursu  utvrđuju  se  u  iznosu  do 75%   ukupno  prihvatljivih troškova.   Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).  

Maksimalan  iznos  bespovratnih  sredstava   po  jednoj  prijavi  ne  može  biti  veći  od  1.200.000,00  dinara .

Minimalan iznos bespovratnih sredstava  po jednoj prijavi jeste  500.000,00 dinara.

 

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno  sa 23.06.2017. godine.

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima korišćenja sredstava pogledajte u tekstu Konkursa  i Pravilniku koji se nalazi u prilogu.