Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima za mlade poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna, raspisuje konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2017 godini.

Programi podrške

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

1) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

2) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

3) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

4) programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Pravo na podsticaje za investicije u primarnu biljnu proizvodnju i pravo na podsticaje za investicije u primarnu stočarsku proizvodnju ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru;

2) na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života, a najviše 40 godina života.

Pravo na podsticaje za investicije u preradu mleka i pravo na podsticaje u preradu povrća i voća ostvaruje preduzetnik pod uslovom da:

1) je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru;

2) je upisan u Registar privrednih subjekata i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru;

3) Potvrde Agenciji za privredne registre

- nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja  delatnosti;

- nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

-  nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

4) na dan podnošenja prijave na Konkurs ima navršenih 18 godina života, a najviše 40 godina života.

Podnošenje prijava

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na konkurs na Obrascu – Prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Prijava na Konkurs podnosi se od 8. maja do 8. juna 2017. godine.

Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave na Konkurs sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2017. godini”,

  • preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili
  • poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu

1) predračun za nabavku investicijeiz Priloga 1, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave;

2) izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem prijave na konkurs, datu u Prilogu 2 – Izjava dobavljača, koji je odštampan uz Pravilnik i Konkurs i čini njihov sastavni deo;

3) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležne poreske uprave;

4) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

5) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca prijave na Konkurs;

6) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave na konkurs da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

7) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac prijave ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Ako je podnosilac prijave na konkurs preduzetnik, pored osnovne dokumentacije dostavlja i:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata;

2) potvrde Agencije za privredne registre da:

- nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,

- nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa,

- nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Iznos podsticaja

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.200.000 dinara.

Bodovanje i rangiranje prijava

Ako nakon administrativne obrade prijava na Konkurs ukupni zahtevani iznos podsticaja po svim prijavama koje ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na podsticaje prelazi ukupna raspoloživa sredstva opredeljena Konkursom, Uprava sprovodi postupak bodovanja i rangiranja urednih prijava.

Kriterumi rangiranja prijava na Konkurs dati su u Tabeli – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na konkurs u svrhu rangiranja.

Rešenje o odobravanju prava na podsticaje

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje na osnovu Rang liste a do utroška raspoloživih sredstava opredeljenih Konursom i utvrđenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rešenjem se odobrava  podnosiocu prijave da u roku koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje prihvatljivu investiciju iz predračuna i podnese Upravi propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije.