Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Danom stupanja na snagu novog  pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u  poljoprivredi za  unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz  podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura („Službeni glasnik  RS”, broj 38/16) i Pravilnik o podsticajim a za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda  kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju („Službeni  glasnik RS”, broj 38/16)

Podsticaji obuhvataju podršku programima:

1.   za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

2.   za podršku investicijama za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske proizvodnje

Investicije za koje se odobravaju podsticaji preciznije su određene u tabeli „Podsticaji i prihvatljive investicije za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje“, koja je sastavni deo ovog pravilnika.

Opšti uslovi za odobravanje prava na podsticaje

Pravo na odobravanje podsticaja imaju lica koja:

 • nisu započela realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;
 • nemaju nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 • nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • su izmirila dospele poreske obaveze;
 • iznos pojedinačnog predračuna veći od 50.000 dinara i ako je na predračunu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara;
 • dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
 • po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Posebni uslovi za odobravanje prava na podsticaje u okviru programa za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnuh kultura:

 • u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura iz ovog pravilnika;
 • je investicija vezana za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura ovog pravilnika, na poljoprivrednom zemljištu prijavljenog u registru.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo;
 4.  zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu,
 5. srednja škola i
 6. naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Uz obrazac  Zahteva za odobravanje prava na podsticaje podnosilac, pored ostalog, dostavlja

 1. predračun za nabavku nove mašine i opreme ili kvalitetnog priplodnog grla, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
 2.  obrazac izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva

Ukoliko, nakon administrativne provere Uprava donese rešenje o odobravanju prava na podsticaj, podnosiocu se pored određenog maksimalnog iznosa podsticaja koji može ostvariti, utvrđuje i rok koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja, da u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

Posle realizacije investicije, koja podrazumeva izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, osim pribavljanja predračuna u roku određenom Rešenjem, lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi Zahtev za isplatu podsticaja.

Uz obrazac zahteva za isplatu podsticaja podnosilac dostavlja :

 1.  račun,
 2.  otpremnicu,
 3. propisani dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije,
 4.  garantni list jedinstvenu carinsku ispravu i međunarodni tovarni list, a ako je podnosilac zahteva sam direktno izvršio uvoz predmeta investicije
 5.  Za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla, podnosilac uz zahtev dostavlja i uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla koje je predmet zahteva (pedigre), uverenje o poreklu matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Pravo na podsticaje se odobrava po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je I  namenjeno je 600.000.000 dinara za ovu namenu.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruju lice koje je u potpunosti realizovalo investiciju iz gore navedene Tabele u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

U ovom slučaju  postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za isplatu podsticaja Upravi u periodu od 15. aprila do 1. jula 2017. godine. Isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu podsticaja, s tim da taj zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele, u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Lice koje podnese zahtev za isplatu podsticaja bez postupka odobravanja ne može u 2017. godini podneti i zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom..