Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2017. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov  u 2017. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim  i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

•           maksimalan iznos kredita 15.000 evra,

•           Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 5.000 evra,

•           rok otplate 15 meseci,

•           korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.

Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu kredita.

Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Kompletan tekst konkursa kao i prijavu na konkurs, možete preuzeti u prilogu teksta.