Konkurs za dodelu kredita za nabavku riblje mlađi i nove opreme za ribnjake u 2017. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku riblje mlađi i nove opreme za ribnjake  u 2017. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

·         maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

·         Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

·         grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

·         rok otplate 60 meseci,

·         otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču riblje mlađi i opreme za ribnjake koju bude odabrao učesnik konkursa.

Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Kompletan tekst konkursa kao i prijavu na konkurs, možete preuzeti u prilogu teksta.