Кредити за куповину пољопривредног земљишта са каматом од 1%

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом од 1%

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта на територији АП Војводине. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара.

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине који имају активан статус газдинства и отворен наменски рачун у пословној банци пријављен у Управи за аграрна плаћања.

 Кредити су намењени куповини пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања поседа регистрованих пољопривредних газдинстава.

 

Услови кредитирања:

 

1.    износ кредита: од 500.000,00 динара до 10.000.000,00 динара

2.    примена валутне клаузуле: – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате

3.    каматна стопа: 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и  3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком(каматна стопа за кориснике кредита који своју пословну активност обављају на територијама градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен)

4.    рок враћања кредита: 60 месеци, након истека грејс периода

5.    грејс период: 12 месеци

6.    сопствено учешће: најмање 20% вредности пољопривредног земљишта које је предмет куповине

7.    ануитети се обрачунавају и плаћају квартално

8.    у грејс периоду квартално се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе

9.    обезбеђење кредита: – личне менице физичког лица носиоца регистрованог пољопривредног газдинства – гаранција пословне банке или заложно право првог реда или нижег уколико је Фонд једини хипотекарни поверилац на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Фонд), чији је минимални однос процењене вредности и траженог кредита 200%.

 

Минимални услови:

1.    Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду

2.    Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода

3.    Навршених мање од 60 година живота

4.    Куповина минимум 1 ха, а максимум 15 ха пољопривредног земљишта

5.    Куповина пољопривредног земљишта од власника који нису законски наследници у правој линији или брачних другова

6.    Пољопривредно земљиште које је предмет куповине мора бити у пречнику од 50 км од седишта регистрованог пољопривредног газдинства

7.    Куповина пољопривредног земљишта ће се извршити у року од најдуже 10 месеци рачунато од дана закључења Уговора о кредиту.

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

Комплетна потребна документација доставља се приликом предаје захтева за кредит у Развојном Фонду Аутономне Покрајине Војводине доо у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.

 Угљеша Тркуља

ПСС Рума