Poljoprivredna stručna služba SENTA

Lokacija

45° 55' 37.128" N, 20° 4' 48.828" E
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA d.o.o. SENTA  

Adresa: 24400 Senta, Poštanska 24
tel/fax: 024/813-391, 811-370, 812-487
PIB: 101099487
T.R. 355-0000001002091-79 Vojvodjanska banka
M.B. 08052557 
e-mailpstanicau@poljostanicasenta.rs
direktor: dipl. ing. Josip Češljar

Poljoprivredna stručna služba Senta osnovana je 1958. godine kao područna poljoprivredna služba sa zadatkom unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Područje rada Poljoprivredne stanice Senta obuhvata 4 opštine:

  1. 1. Senta, sa naseljima: Gornji Breg, Bogaraš, Tornjoš i Kevi.

  2. 2. Kanjiža, sa naseljima: Adorjan, Doline, Horgoš, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo, Orom, Totovo Selo, Trešnjevac, Velebit i Vojvoda Zimonjić.

  3. 3. Ada, sa naseljima Mol, Sterijino, Obornjača i Utrine.

  4. 4. Čoka, sa naseljima Crna Bara, Banatski Monoštor, Vrbica, Jazovo, Ostojićevo i Padej.

 


PODACI O POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA PREMA NAČINU KORIŠĆENJA U ha NA PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE S E N T A
Opština Ukupne površ. Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi Livade Pašnjaci Ribnjaci Trstici Šumsko zemlj. Neplod. zemlj.
Ada 19852 19655 144 53 0 0 0 0 0 0
Senta 29349 25266 383 169 310 626 0 127 200 2268
Čoka 28957 20090 125 220 1662 5613 510 269 468 0
Kanjiža 34984 27889 694 420 1350 3648 250 0 433 300
UKUPNO 113142 92900 1346 862 3322 9887 760 396 1101 2568

Na blizu 98.000 ha obradive površine odvijaju se različiti vidovi poljoprivredne proizvodnje. 90% površina obrađuje individualni sektor koji je osnovni korisnik savetodavnih usluga službe.

Pored savetodavstva kao osnovne delatnosti u okviru službe funkcioniše i laboratorija, čiji rezultati upotpunjuju savetodavne usluge službe.

 

Poljoprivredna stručna služba SENTA - lokacija