Poljoprivredena stručna služba "Agrozavod" doo Vršac

Lokacija

45° 7' 8.472" N, 21° 18' 5.04" E

Poljoprivredena stručna služba "Agrozavod" doo Vršac

Adresa: 26300 Vršac, Žarka Zrenjanina 27
tel: 013/831-335
tel. direktora: 013/831-397
fax: 013/833-577
PIB: 100513363
T.R. 310-1693-81 Kontinental banka
MB: 08045461 
e-mail: agrozavodvs@gmail.com
web: www.agrozavodvs.rs

Direktor: dipl. ing. Snežana Kremić

NAZIV FIRME

Rešenjem APR-a briše se naziv firme:Društveno preduzeće za poljoprivredne usluge "Agrozavod", a upisuje se Poljoprivredna stručna služba Agrozavod društvo s ograničenom odgovornošću, skraćeno PSS Vršac doo Vršac.
Registracija APR BD 8601/2009.

ISTORIJAT FIRME

Rešenjem Sreskog saveza Zemljoradnička zadruga Vršac, broj 201 od 31.01.1956. godine, osnovana je Poljoprivredna stanica Vršac, sa sedištem u Vršcu, kao stručna ustanova sa samostalnim finansiranjem. Time počinje sa radom današnji subjekt DPPU “Agrozavod”. U tadašnjim uslovima poljoprivredna stanica je bila dužna da radi na unapredjenju poljoprivredne proizvodnje na društvenom sektoru i na ekonomijama individualnih poljoprivrednih proizvodjača na celom području sreza i da svojim sredstvima obezbedi potrebnu opremu za normalno odvijanje poslova. Sa 20 zaposlenih radnika stanica radi pod nazivom Poljoprivredna stanica do uvodjenja Zakona o udruženom radu kada se 01.01.1978. godine u sudski registar upisuje kao RO poljoprivredna stanica “Istočni Banat” Vršac.
Formiranjem složene organizacije udruženog rada “Agropanonija” 01.01.1981. godine od RO “Istočni Banat” i RO “Veterinarska stanica” nastaje RO za poljoprivredne i veterinarske usluge “Agrozavod” Vršac, kao OOUR u složenoj organizaciji. Nakon godinu dana tj. 09.12.1982. godine izdvaja se OOUR “Zdravlje” iz RO “Agrozavod”, te kao sledbenik ostaje RO “Agrozavod”.
Zakonom o preduzećima dolazi do gašenja SOUR PIK “Agropanonija” tako da se RO “Agrozavod” kod Privrednog suda Pančevo 31.121989. godine registruje kao društveno preduzeće za poljoprivredne usluge.
U Privrednom sudu Pančevo ova organizacija je registrovana kao društveno preduzeće za poljoprivredne usluge “Agrozavod” sa potpunom odgovornošću. Registracija je izvršena 31.12.1989. godine pod brojem FI 829/89. Osnovna delatnost preduzeća prema jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti je pružanje poljoprivrednih usluga i to usluga za biljnu proizvodnju, usluge poljoprivredno-stručne službe u oblasti biljne proizvodnje, zaštite useva od biljnih bolesti i štetočina kao i plodova i poljoprivrednih usluga i to usluga kontrole kvaliteta robe u proizvodnji i prometu i druge delatnosti u vezi sa kontrolom kvaliteta robe sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata, certifikata i atesta.
Program rada obuhvata teritorije opština Vršac, Plandište Bela Crkva, a od aprila meseca 2010. godine pripaja se i opština Kovin.
Ukupna površina je 170.401 ha, od čega su oranice 86%.

DPPU “Agrozavod” pruža usluge od ispitivanja kvaliteta zemljišta i njegove plodnosti, zaštite bilja, provere kvaliteta proizvoda do postavljanja sortnih i drugih ogleda u ratarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, pripremi mehanizacije. U okviru unapredjenja stočarske proizvodnje preduzeće vrši kontrolu hrane, kontrolu i selekciju matičnih zapata, selekcije priplodnih roditeljskih jata svih vrsta živine, sistematske kontrole porekla i kvaliteta priplodnih jaja i sl.
Zbog izdavanja certifikata i atesta DPPU “Agrozavod” ostvaruje saradnju sa svim naučno-istraživačkim institucijama u zemlji, a sve u cilju proširivanja i primene savremenih
naučnih dostignuća u rešavanju proizvodne problematike i prenošenja znanja do neposrednih proizvodjača.
Na osnovu Člana 104. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.125/04) i Člana 43. stav 1. Zakona o Vladi, Vlada na sednici od 06.02.2009. godine donosi Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća za poljopriviredne usluge „Agrozavod” Vršac (Sl.Glasnik br.9/2009). Ovom Odlukom Društveno preduzeće promenilo je svoj statusni oblik i sada posluje kao Poljoprivredna stručna služba Agrozavod doo Vršac sa sredstvima u državnoj svojini u 100% iznosu.
 

 

Poljoprivredena stručna služba "Agrozavod" doo Vršac - lokacija