luk - trips duvana

Na terenu JBO - u Gospođincima i Čurugu na lukovima sejanim iz semena ,registrovana je velika brojnost - tripsa i potrebna je hemijska zaštita. Insekticidi koji mogu se koriste su na bazi aktivne materije: deltametrin,imidokloprid,acetamiprid i pirimifos-metil.

savetodavac Milena Petrov